Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Skiftarbeid, søvn og helse blant norske offshorearbeidere

Siri Waage   

Siri Waage disputerer fredag 30. september 2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: “Shift work, sleep and health in the petroleum offshore industry“.

Formålet med avhandlingen var å undersøke sammenhengen mellom skiftarbeid, søvn og helse blant skiftarbeidere i norsk offshore industri. Sammenhengene mellom skiftarbeid og negativ helse er godt dokumenterte. Skiftarbeid forstyrrer døgnrytmen, og nattarbeid spesielt er relatert til ulike søvn- og helseproblemer. Arbeidstidsordninger på norsk sokkel kjennetegnes ved intense og lange arbeidsperioder, og skiller seg vesentlig fra skiftarbeid på land. Det eksisterer lite spesifikk kunnskap om helsekonsekvenser av sokkelarbeid.

Avhandlingen inkluderer tre artikler om søvn og helse blant skiftarbeidere fra to ulike oljerigger i Nordsjøen. “Skiftarbeidslidelse” er en døgnrytmeforstyrrelse som er relatert til plager som følge av at arbeideren må jobbe når han eller hun normalt ville ha sovet. Hovedsymptomene er søvnproblemer og uttalt søvnighet i våkeperioden. Oppsummert viste funnene fra undersøkelsen at rundt 23 % av arbeiderne hadde denne lidelsen. Det er store individuelle forskjeller i toleranse til skiftarbeid. Flere faktorer synes å spille en viktig rolle, blant annet er skiftarbeidstoleranse rapportert å avta med økende alder. Blant arbeidstakerne i denne studien synes dette ikke å være tilfelle, de eldste arbeidstakerne hadde ikke mer plager enn de yngre, knyttet til arbeidstidsordningen. En forklaring kan være at skiftarbeidere i offshoreindustrien består av en spesielt selektert og frisk gruppe mennesker.
Ikke overraskende viste undersøkelsene videre at grad av søvnighet var økt i forbindelse med endring i døgnrytme både fra dag til natt, og fra natt til dag.

Avhandlingen konkluderer med at på tross av at mange av offshorearbeiderne ble klassifisert med skiftarbeidslidelse i tillegg til at søvnighet ble rapportert i forbindelse med nattarbeid, ser det ut til at mange skiftarbeidere i norsk petroleumsindustri offshore tåler skiftarbeid godt.

Personalia:
Siri Waage er født i Bergen i 1971. Hun er utdannet sykepleier ved Høgskolen i Bergen i 1996 og tok hovedfag i ”Helsefremmende arbeid og helsepsykologi” ved Universitetet i Bergen i 2004. Siden august 2005 har hun vært stipendiat ved Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag under veiledning av Bjørn Bjorvatn og Bente E. Moen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.09.2011, kl. 15.00. Oppgitt emne: Chronobiological basis of sleep regulation among shift workers
Sted: , Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.09.2011, kl. 10.30, Olavsalen, Gamle hovedbygning, Haukeland Universitetssjukehus, Jonas Lies vei 65.

Kontaktpersoner:
Siri Waage, tlf. 55 58 85 01, epost: siri.waage@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side