Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Langvarige helseplager etter giardia-utbruddet i Bergen.

Knut-Arne Wensaas   

Knut-Arne Wensaas disputerer fredag 25. 11.2011 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

“Giardiasis in Bergen. Outbreak and clinical consequences.”

Høsten 2004 ble Bergen rammet av et stort utbrudd med magesyke forårsaket av Giardia lamblia. Det er anslått at mer enn 5000 personer ble syke av parasitten. Symptomene ved akutt Giardia-infeksjon har vært godt beskrevet tidligere, men det har vært lite kunnskap om hvorvidt infeksjonen kan gi langvarige plager.

Studien viser at mange pasienter i Bergen har hatt vedvarende plager etter Giardia-utbruddet, og at Giardia-infeksjon kan medføre større helseplager enn man var klar over på forhånd.

To pasientgrupper er undersøkt. 134 personer oppsøkte høsten 2004 fastlege ved to legekontor i Bergen sentrum på grunn av sykdom som passet med akutt Giardia-infeksjon. Hos 119 av disse ble forløpet kartlagt. De fleste ble friske, men det var en del som ikke ble bra. Av 89 som fikk behandling oppsøkte 32 lege på nytt fordi symptomene vedvarte. 25 pasienter fikk ny behandling, og 10 av disse ble også behandlet en tredje gang. Etter dette ble fem pasienter henvist til sykehuset for videre oppfølging. Da pasientene ble spurt seks måneder etter utbruddet svarte 37 % at de hadde mageplager som var nyoppståtte etter Giardia-infeksjonen. Etter 12 måneder oppga fortsatt 19 % slike plager.

Tre år etter utbruddet ble symptomer kartlagt hos en større gruppe Giardia-pasienter. 1252 personer som hadde fått påvist Giardia i avføringsprøve og en kontrollgruppe uten gjennomgått Giardia-infeksjon fikk tilsendt et spørreskjema i posten. Blant 817 som hadde hatt Giardia oppfylte 46 % kriteriene for diagnosen irritabel tarm-syndrom, og 46 % hadde symptomer på kronisk utmattelse. I kontrollgruppen var andelen med slike plager henholdsvis 14 % og 12 %. Studien har ikke undersøkt forekomst av tilstanden som kalles kronisk utmatteselssyndrom, som er en diagnose som stilles på bakgrunn av legeundersøkelse og omfattende utredning.

Personalia:
Knut-Arne Wensaas (f. 1964) er oppvokst på Geilo, og tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen 1993. Han er spesialist i allmennmedisin siden 2001 og jobber som fastlege ved Kalfaret legesenter i Bergen og som forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet, Uni Helse, Uni Research. Doktorgradsarbeidet utgår fra Forskningsgruppen for allmennmedisin, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, med professor Guri Rørtveit og professor Nina Langeland som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.11.2011, kl. 14.15. Oppgitt emne: "Chronic fatigue, fibromyalgia and other medically unexplained syndromes - separate entities or variations of the same theme?"
Sted: Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
25.11.2011, kl. 10.15, Stort auditorium, Haukeland Universitetssjukehus

Kontaktpersoner:
Knut-Arne Wensaas, tlf: 55 58 61 14, epost: knut-arne.wensaas@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side