Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Lokal identitet og maritim kosmologi i bronsealderen

Melanie Wrigglesworth disputerer fredag 5. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Finding your place: Rock art and identity in West Norway.

Avhandlingen er en studie av ristninger fra bronsealder i Hardanger og Sunnhordland, med utgangspunkt i nyere teorier omkring landskap og Bourdieus praksisteori. Annet arkeologisk materiale blir også analysert: graver, boplasser og gjenstandsfunn.

Målet med avhandlingen var å identifisere mulige mønstre i tid og rom i distribusjonen av det arkeologiske materialet, med vekt på ristninger, og å diskutere hvorvidt eventuelle mønstre kan si noe om forestillinger, samfunnsforhold og lokal identitet. Ristninger tolkes ofte innenfor en agrar-religiøs tolkningsramme, der de knyttes til et agrart samfunns verdensbilde og solreligion. Avhandlingen tar opp dette og diskuterer om det kan finnes andre måter å forstå ristninger og bronsealderens verdensbilde på.

Analysen av bergkunstlokalitetenes beliggenhet i landskapet har vist at meningsinnholdet i bergkunsten er knyttet til beliggenhet. Videre er plasseringen i landskapet knyttet til bronsealderens kosmologi, dette gjelder i sær lokaliteter med båtfigurer, og det argumenteres derfor for en maritim ideologi og kosmologi på Vestlandet i bronsealder. En forklaring kan være at disse ristningene ble laget som en del av ritualer knyttet til sjøen. Maritime elementer i graver underbygger dette. Ristningene har hatt en kosmologisk betydning, knyttet til forestillinger omkring vann og stein, men også en sosial betydning, knyttet til en kollektiv og lokal identitet.

Personalia:
Melanie Wrigglesworth tok hovedfag i arkeologi ved Universitetet i Bergen i 2000, og har siden arbeidet som arkeolog på ulike prosjekter og har arbeidet spesielt med bergkunst. Hun var stipendiat ved Universitetet i Bergen og Bergen Museum fra 2005 til 2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
04.08.2011, kl. 16.30. Oppgitt emne: Contacts and relations in the Bronze Age rock art of Hordaland, seen in a wider Scandinavian perspective.
Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
05.08.2011, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Melanie Wrigglesworth, epost: melanie.wrigglesworth@bm.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side