Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Om rettsspråk i Kamerun

Edgard Abesso Zambo   

Edgard Abesso Zambo disputerer fredag 11. mai for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen « L'interdiscursivité juridique et socioculturelle dans le discours jurisprudentiel francophone: une analyse sociodiscursive des arrêts et jugements de la Cour d'appel du Littoral et des tribunaux d'Ebolowa et Ambam au Cameroun ».

Avhandlingen er en analyse av juridiske og sosiokulturell interdiskursivitet i domstolens rettsspråk i det franskspråklige Kamerun. Med utgangspunkt i en hypotese om at all diskurs er interdiskursiv av natur, viser Abesso hvordan man i den franskspråklige domstolen finner spor av andre juridiske diskurstyper: lover, doktrine, advokatenes argumentasjon og prosessrelatert diskurs. Alle disse diskurstypene anvendes av dommeren som rettslig grunnlag i domsslutningen.

Videre finner man i domstolens diskurs spor av sosiokulturelle diskursunivers som har sitt opphav i språkene og kulturene i den angjeldende domstolens stedlige virkekrets. Den sosiokulturelle diskursen er knyttet til faktagrunnlaget for dommerens avgjørelse. Den juridiske og sosiokulturelle interdiskursiviteten danner utgangspunktet for begrunnelsen i enhver domslutning ut fra henholdsvis rettslige prinsipp og rettsfakta.

Konklusjonen i avhandlingen er at selv om den franskspråklige diskursen i Kamerun er svært påvirket av de lokale språkene og kulturene, er fransken i domstolens diskurs lite påvirket, på tross av at man finner sosiokulturelle innslag. Disse innslagene har en helt klar juridisk verdi som er knyttet til konteksten.

Personalia:
Edgard Abesso Zambo er født i Kamerun i 1978. Han har mastergrad i franskdidaktikk fra Universitetet i Yaoundé, og har vært tilknyttet Universitetet i Bergen fra 2007 til 2010 som mastergrad- og ph.d.-student.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningene:
09.05.2011, kl. 16.00. Selvvalgt emne: Le francais parlé au Cameroun (usages, qualité, enjeux).

Sted: Auditorium B, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.05.2011, kl. 09.30, Auditorium B, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Edgard Abesso Zambo, epost: edgard_abesso@yahoo.fr
Mediekontakt: mediekontakt@uib.no

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side