Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Destruktiv ledelse på arbeidsplassen

Merethe Schanke Aasland   

Merethe Schanke Aasland disputerer tirsdag den 16. oktober 2012 for ph.d.- graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Destructive leadership: Conceptualisation, measurement, prevalence, and outcomes”.

Fenomenet ledelse har til alle tider fascinert og kanskje også frustrert oss mennesker. Likevel er det først de siste 100 årene at man har forsket mer systematisk på ledelse som fenomen og begrep. Særlig de siste 50-60 år er det blitt generert mye kunnskap på dette feltet, men da i første rekke i forbindelse med hva som kjennetegner god ledelse. Forskning på destruktive aspekter ved ledelse har det derimot vært lite av, ei heller på de situasjoner der ledere kanskje nettopp ikke leder. Avhandlingen består av fire studier som har som mål å svare på følgende sentrale spørsmål: Hva er destruktiv lederatferd? Hvilke begreper bør vi bruke til å beskrive slik ledelse? Hvordan kan man kartlegge slik lederatferd? Hvor utbredt er destruktiv lederatferd i det norske arbeidsliv? Hvordan påvirker destruktiv lederatferd medarbeidernes jobbtilfredshet og jobbusikkerhet over tid?

Resultatene fra avhandlingen viser at destruktiv ledelse ikke er et enten-eller fenomen, i betydningen at ledere enten opptrer destruktivt eller ikke, men et sammensatt fenomen bestående av ulike former for atferd og kan innbære både konstruktive og destruktive elementer som kan ha negative konsekvenser for både underordnede og organisasjonen det foregår i. Det å oppleve noe destruktiv lederatferd fra sin nærmeste overordnede er utbredt, mens mer hyppig eksponering for slik atferd heldigvis er mindre utbredt. Særlig er mangel på ledelse, såkalt ”la det skure”-ledelse, et alminnelig fenomen. Det å bli utsatt for destruktiv ledelse viser seg å påvirke arbeidstakernes jobbtilfredshet og jobbusikkerhet over tid. Imidlertid er effektene av destruktiv ledelse sterkere enn effekten av det å oppleve konstruktiv ledelse. Et av de mest interessante funnene er at det ser ut til at det å bli utsatt for passiv eller unngående ”la det skure”-ledelse har sterkest negativ effekt på arbeidstakere, i alle fall på lang sikt.

Personalia:
Merethe Schanke Aasland (f.1976) er født og oppvokst i Horten. Hun er utdannet cand. psychol. ved Universitetet i Bergen (2002). Aasland har arbeidet ved Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, siden 2004; først som universitetslektor og senere som doktorgradsstipendiat tilknyttet forskningsgruppen Bergen Bullying Research Group/FALK (Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt). I stipendiatperioden har hun hatt professor Ståle Einarsen og professor Anders Skogstad som veiledere. Aasland jobber nå ved Spesialisert poliklinikk, BUPA, Sykehuset i Vestfold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: ”Personality and incompetent leadership”.
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.10.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Merethe Schanke Aasland, tlf. 986 37097, epost: merethe.aasland@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side