Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fastlegen som livsstilsveileder

Eirik Abildsnes   

Eirik Abildsnes disputerer fredag 23. november 2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The general practitioner as lifestyle advisor. A focus group study exploring case story discussions”.

Formålet med avhandlingen er å undersøke holdninger, handlinger og refleksjoner hos fastleger knyttet til oppgaven med å veilede pasienter i å endre en usunn livsstil. Sykdom som kan relateres til usunne levevaner utgjør en stor og økende belastning for de som blir syke, for samfunnet og for helsevesenet. Som en del av sitt samfunnsoppdrag har derfor fastlegene fått mandat til å påvirke sine pasienter til å etablere sunne levevaner. Det kan være vanskelig å endre levevaner, og vanskelig å gi veiledning som gir varig endring. Generelle råd passer ikke for alle, og legen må forholde seg til motstand hos pasienten og forhandle om løsninger.

I avhandlingen påviser Abildsnes et mangfold av kommunikasjonsverktøy som fastlegene i studien brukte i slike konsultasjoner. Han analyserer også aspekter ved makt og avmakt i forholdet mellom pasient og lege, slik dette kom fram når legene fortalte om konsultasjoner de hadde gjennomført. Den siste delen av avhandlingen er en analyse av interaksjonen mellom legene når de la fram og diskuterte konsultasjoner de hadde gjennomført.

Legenes kommunikasjonsverktøy kan øke pasientenes mestring av levevaneutfordringer, men grovere verktøy kan fremme skam og skyldfølelse. Legens makt kan både styrke og skade pasienten. Bevissthet om maktforhold kan redusere risiko for skade. Presentasjon av konsultasjoner med egne pasienter kan fremme pasientens perspektiv og refleksjoner om legens rolle og medisinsk etikk.

I studien deltok seks grupper med leger som regelmessig møttes i forbindelse med videre- eller etterutdanning i fokusgruppediskusjoner. Presentasjon og diskusjon av kasuistikker har lange tradisjoner i medisinen, og er blitt en nyttig læringsform i grunnutdanning og videreutdanning.

Personalia:
Eirik Abildsnes (f. 1960) er født i Kristiansand. Han er utdannet cand.med. ved Universitetet i Bergen (1986) og er spesialist i allmennmedisin. Han arbeider som fastlege og assisterende kommuneoverlege i Kristiansand. I forbindelse med ph.d. prosjektet har han vært tilknyttet forskningsgruppen for allmennmedisin ved institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært Per Stensland og Signe Flottorp.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.11.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Utvikling av allmennlegers kommunikasjonsferdigheter innen videre- og etterutdanningen: Hvilke metoder finnes, og hvor godt virker de?».
Sted: Store auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.11.2012, kl. 12.15, Store auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Eirik Abildsnes, tlf. 907 44480, epost: eabil@broadpark.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side