Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Optimering av gasstransport i rørledningsnettverk

Alfaki Mohammed   

Mohammed Alfaki disputerer mandag 18. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Models and Solution Methods for the Pooling Problem"

Rørtransport av naturgass er i stor grad påvirket av restriksjoner på gasskvalitet pålagt av markedet, og de ulike kvalitetene som gassen produseres med. Fra ulike kilder, det vil si brønner, strømmer gass av ulike sammensetninger, og blandes med hverandre i rørnettverkets knutepunkt. Fra blandepunktene strømmer gassen videre til leveringspunkt, eller terminaler, hvor gasstrømmene igjen blandes. Ved alle blandepunkt regnes kvaliteten av blandingen som vektet gjennomsnitt av kvalitetene til innkommende strømmer. Det samme skjer ved terminalene, hvor det også er pålagt krav til den endelige blandingens kvalitet.

Å finne gassflyten i rørtransportnettverk slik at kvalitetskravene oppfylles og slik at de totale kostnadene minimeres, blir omtalt som "the pooling problem". Problemet har relevans ikke bare i planlegging av gasstransport, men også i petrokjemisk industri, oljeraffineri, og annen prosessindustri.

Det viktigste bidraget fra denne avhandlingen er utvikling av bedre matematiske modeller og effektive løsningsmetoder for "the pooling problem". I avhandlingen utvikler vi en ny formulering som viser seg å være bedre enn andre modeller for en standard versjon av problemet. For en mer generell versjon foreslår vi en modell basert på prinsippet om fler-vare nettverksflyt, og beviser modellens styrke sammenlignet med populære modeller fra litteraturen.

I avhandlingen utvikler og analyserer vi også tre ulike løsningsmetoder for problemet. Den første metoden er en løsningsstrategi som bygger på en følge av semidefinitte relaksasjoner. Den andre løsningsmetoden er basert på en diskretisert tilnærming av det opprinnelige problemet, som dermed omformes til et optimeringsproblem med både kontinuerlige og binære beslutninger. Til slutt gir vi en konstruksjonsmetode spesielt designet for å finne gode tillatte løsninger for store forekomster av problemet.

Personalia:
Mohammed Alfaki er født i 1983 i Khartoum, Sudan. I 2005 tok han graden BSc (Honors) i matematikk og informatikk fra Universitetet i Khartoum, og i 2008 fullførte han mastergraden i informatikk ved Universitetet i Bergen. Han har vært ansatt som stipendiat ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen siden oktober 2008, under veiledning av Professor Dag Haugland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.05.2012, kl. 13.15. Oppgitt emne: ''Paradoxes in Transportation Networks''
Sted: Store Auditorium, 2144, 2.etasje, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Tidspunkt og sted for disputasen:
18.06.2012, kl. 10.15, Store Auditorium, 2144, 2.etasje, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgate 55.

Kontaktpersoner:
Mohammed Alfaki, tlf: 41 60 37 09, epost: mohammeda@ii.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side