Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Virusutskillelse fra oppdrettslaks med pankreassyke

Linda Andersen   

Linda Andersen disputerer fredag 7. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L.-viral pathogenesis”.

Pankreassyke (PD) forårsakes av Salmonid Alfavirus (SAV). Sykdommen utgjør i dag et av de største sykdomsproblemene for laksenæringen i Europa, og i Norge har sykdommen vært årsak til store tap siden 1980-tallet. Til tross for at en i Norge vaksinerer mot viruset samtidig som en har implementert en rekke forebyggende tiltak for å bekjempe PD synes dette å ha vært uten noe klar effekt.

Dødelighet i lakseanlegg som rammes kan være opp mot 60 % i enkeltmerder, mens dødeligheten i smitteforsøk er lav eller fraværende. Andersen har i sitt arbeid undersøkt utvalgte faktorer som en tenker kan være av betydning for sykdomsutviklingen. Forsøk med smitte ved suboptimale oksygenforhold (hypoksi) viste at slike betingelser var uten betydning for sykdomsutviklingen under ellers stabile forhold. Det ble også benyttet SAV-isolater med ulike genetiske egenskaper, uten at disse viste forskjeller i form av dødelighet i smitteforsøk. Forsøkene viser at ulikheter i arvestoffet fra forskjellige virusisolater av SAV må testes eksperimentelt før en fastslår virulens - noe som er av betydning i dagens forvaltning av sykdommen. I dette arbeidet ble det vist at SAV har en bred vevsdistribusjon i verten, uavhengig av sykdomsstadium, og at pseudobranch og gjeller sammen med hjertevev er best egnet for påvisning av viruset, ved hjelp av den mest sensitive metoden, real-time RT-PCR. Studiet har også vist at laks kan bli bærere av viruset etter gjennomgått sykdom.

Sentralt i forståelsen av spredning av SAV og ineffektiv dose, dvs. hva som må til for å smitte en fisk slik at den utvikler sykdom, er frigivelse av viruset og overføring til friske individer. Et vannfiltreringsverktøy for isolering av SAV ble derfor utviklet og testet. Det viste seg at virusutskillelse finner sted tidlig i smitteforløpet, en kort periode da virus også er til stede i vertens blod (viremi). Dette gir ny og viktig innsikt i sykdomsutviklingen av PD og smitterisiko knyttet til infiserte populasjoner av laks.

Personalia:
Linda Andersen ble født i 1978 og kommer fra Bergen. Hun fullførte mastergraden i Fiskehelse ved Universitetet i Bergen i 2005. I 2006 ble hun tildelt universitetsstipendiat og startet på ph.d.-studiet ved Fiskesykdomsgruppen, Institutt for Biologi, Universitetet i Bergen. Veiledere har vært professor Are Nylund (Institutt for Biologi, UiB) og Petter Frost (MSD Animal Health, Bergen).

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.10.2012, kl. 12.15. Oppgitt emne: «Persistent viral infections, mechanisms and impact in aquaculture».
Sted: Seminarrom K3, Biologen, Thormøhlensgt. 23B.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2012, kl. 10.15, Stort auditorium, rom 2144, Datablokken, Høyteknologisenteret, Thormøhlensgt. 55.

Kontaktpersoner:
Linda Andersen, tlf. 55 54 38 81, epost: linda.andersen@ilab.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side