Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Klimaeffekter av smeltende is og ferskvann

Ingo Bethke   

Ingo Bethke disputerer torsdag 7. juni for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Contrasting the roles of freshwater and sea ice changes in transient climates”.

I avhandlingen studerer Bethke hvordan ferskvannstilførsel til havet og variasjoner i sjøis og isbreer kan påvirke klima. Over de siste 50 år har det vært observert store endringer i disse størrelsene og ytterligere endringer er ventet som følge av global oppvarming. Dette forventes å påvirke blant annet Golfstrømmen og lavtrykksbanene i Nord-Atlanteren, og vil dermed være svært viktig for vårt regionale klima.

Først undersøkes teorien om at tilførsel av ferskvann til havet har spilt en avgjørende rolle i tidligere klimavariasjoner. Fokus er på overgangen fra siste istid til det varme klimaet vi har i dag. I en relativt enkel klimamodell inkluderes smeltevann fra de store iskappene og det viser seg at modellenes respons til smeltevann varierer svært mye med modellenes fysikk og havtilstand. Dette betyr at modeller med samme tilførsel av ferskvann kan forventes å simulere vesentlig forskjellig klimautvikling. Det er følgelig vanskelig å bruke klimamodeller til å forklare klimautviklingen ut fra tilført smeltevann fra iskappene.

I del to betraktes effekten av den globale oppvarmingen på vannets kretsløp. En rekke simuleringer med økt drivhuseffekt i Bergen klimamodell gir noe overraskende økt saltholdighet i Atlanterhavet på tross av økt nedbør i nordområdene. Dette kan forklares som en kombinert effekt av at Golfstrømmen frakter mer salt mot nord i et varmere klima, og at det samtidig kommer mindre ferskvann i form av sjøis fra Arktis.

I siste del av avhandlingen er Bergen klimamodell brukt for å undersøke hvordan atmosfæren og havet reagerer på redusert sjøis i Arktis. I nordområdene påvirkes atmosfæren i liten grad av havet når sjøisen trekker seg tilbake. Denne responsen er i hovedtrekk lik det som andre har funne i rene atmosfæriske studier. Dette i motsetning til lengre mot sør hvor Golfstrømmen svekkes, som igjen påvirker atmosfæren. Videre påvirkes atmosfæresirkulasjonen i det nordlige Stillehavet, det siste i et komplisert samspill med fenomenet El Niño-Southern Oscillation.

Personalia:
Ingo Bethke er født i 1978 og er oppvokst Kiel. Han fullførte cand.scient.-graden i fysisk oseanografi ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen i 2004. Doktorgradsarbeidet er utført først ved Nansensenteret og senere ved Geofysisk institutt. Veiledere har vært Helge Drange, Tore Furevik og Camille Li, alle tilhørende på Universitetet i Bergen og tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.05.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”Observed and projected changes in global and regional sea level”
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.06.2012, kl. 10.15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk Institutt, Allégaten 70

Kontaktpersoner:
Ingo Bethke, tlf: 55 58 38 23, epost: ingo.bethke@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side