Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Dus og Des i Nicaragua

Ane Christiansen   

Ane Christiansen disputerer fredag den 1. juni 2012 for Ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Creencias y actitudes lingüísticas acerca de las formas de tratamiento en Nicaragua”, om forestillinger og holdninger knyttet til tiltaleformer i Nicaragua.

Kan pronomenformen man bruker for å tiltale hverandre si noe mer grunnleggende om hvordan vi forholder oss til hverandre? Og, hvor viktig er holdningene til egen språkbruk i oppfatningen av oss selv? Tiltaleformene de bruker i Nicaragua har enkelte motsetningsfylte aspekter ved seg, noe som gjør disse til et interessant utgangspunkt for en språkholdningsstudie.

I Nicaragua er tiltaleformene for henholdsvis 2. og 3. person entall vos (du) og usted (De). Det hersker konsensus blant forskere om at Nicaragua er et land med nasjonal voseo, hvilket betyr at vos er hovedformen i muntlig språkbruk. Det er ytterst sjelden å høre at folk bruker tú (du), som er den tradisjonelle spanske tiltaleformen i 2. person entall. Allikevel brukes ikke vos i skolebøker og læreplaner, og er ellers lite brukt i skriftspråk. Dette gir et inntrykk av at den formen som brukes muntlig, med sine respektive bøyningsparadigmer, ikke eksisterer som offisiell form, slik den gjør i enkelte andre land hvor vos er den rådende tiltaleformen, som for eksempel Argentina og Uruguay. Det betyr at man i Nicaragua, når det gjelder tiltaleformene, snakker på en måte og skriver på en annen, i alle fall i teorien.

Motsetningen man ser mellom norm, tekster og talespråk i entallstiltaleformene er utgangspunktet for avhandlingen. Den tar for seg holdninger til og forestillinger om både skriftlig og muntlig språkbruk og også hvordan denne motsetningen oppleves i skolen, som må sies å være en sterk faktor i normdannelsen.

Studiet av språkholdninger bærer generelt sett preg av å være en ung forskningsdisiplin uten gjennomgående teorier og metodeløsninger. Denne avhandlingen argumenterer for en metodologisk tilnærming til studiet av språkholdninger med utgangspunkt i en utforskende kvalitativ metode og innholdsanalyse i tillegg til en kvantitativ presentasjon av funnene. Det ble i alt foretatt 49 dybdeintervjuer av personer med forskjellig kjønn, alder og utdanningsnivå i Managua, Nicaragua. Samlet sett bidrar de ulike innfallsvinklene til stoffet med ny kunnskap på området og viser samtidig at representativitet ikke nødvendigvis bare måles i antall men også i bredde på utvalget.

Personalia:
Ane Christiansen (f. 1973) er cand. philol. fra Universitetet i Bergen (2002). Hun har siden 2005 vært ansatt på Universitetet i Nordland, hvor hun hovedsakelig jobber med utdanning av spansklærere. Hun har også undervist tre år i videregående opplæring. De senere årene har hun sittet i flere utvalg, bl.a. i Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
31.05.2012, kl. 16.00. Oppgitt emne: "El concepto de una supuesta 'lengua estándar' y el papel de los medios de comunicación en la estigmatización de algunas variantes dialectales y sociales"
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2012, kl. 09.30, Auditorium A, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Ane Christiansen, epost: Ane.Christiansen@uin.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side