Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Familiebasert behandling av fedme hos barn

Yngvild Sørebø Danielsen   

Yngvild Sørebø Danielsen disputerer torsdag 30. august for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Childhood overweight – characteristics and treatment. Psychological perspectives»

Forekomsten av overvekt hos barn er tredoblet i Norge i løpet av de siste tretti årene. Dette har ført til bekymring på grunn av risikoen for negative helsekonsekvenser. Nye retningslinjer for behandling av fedme er nylig publisert av Helsedirektoratet. Likevel er det gjort lite forskning på behandling av fedme hos barn i Norge. Målet med dette ph.d.-prosjektet var å finne ut mer om atferd og selvbilde hos barn med fedme og å evaluere effekten av et behandlingsprogram for familier med barn med fedme.

Den første studien i avhandlingen sammenligner kosthold, fysisk aktivitet, bruk av skjermbaserte medier hos barn med fedme og normalvektige barn. Resultatene viser at barna med fedme spiser mer fettholdig mat, trener mindre og bruker mer tid på skjermbaserte medier enn de normalvektige. Barna med fedme hadde også mer uheldige kolesterol, blodsukker og insulinverdier i blodet, selv om ingen hadde utviklet metabolsk syndrom eller diabetes. Bruk av skjermbaserte medier var den atferden som hadde sterkest sammenheng med uheldig profil på disse blodprøvemålene.

Den andre studien ser på selvbilde hos barn overvekt og bruker data fra en stor spørreskjemaundersøkelse (fra «Barn i Bergen») som inkluderte mer enn 5000 barn i alderen 11-13 år. Barna med overvekt viste lavere selvbilde enn de normalvektige barna i forhold til skoleprestasjoner, sosiale relasjoner, sport og utseende. Likevel hadde flertallet av barn med overvekt selvbilde innenfor det man vil regne som normal variasjon. Lavt selvbilde hos barna med overvekt hang særlig sammen med det å oppleve mobbing og tilstedeværelse av forstyrret spiseatferd.

Den tredje studien evaluerer effekten av familiebasert kognitiv atferdsterapi i behandling av fedme hos barn i alderen 7-13 år. Studien finner at behandlingen generelt fører redusert grad av overvekt, og at endringen fortsatt er til stede ett år etter behandlingen. Resultatene viser også en bedring i selvbilde og symptomer på depresjon i løpet av behandlingsperioden. Gutter hadde imidlertid betraktelig bedre effekt av behandlingen enn jenter.

Personalia:
Yngvild Sørebø Danielsen (1975) er fra i Lavik i Sogn og Fjordane. Danielsen er utdannet cand.philol. og cand.psychol. ved Universitetet i Bergen. Hun har tidligere arbeidet som psykolog ved Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk ved Førde sentralsjukehus. Danielsen har vært tilsatt ved Institutt for samfunnspsykologi, UiB, siden 2006. Professor Ståle Pallesen, professor Inger Hilde Nordhus, dr.med. Petur Juliusson og dr.psychol. Magne Mæhle har vært veiledere i doktorgradsprosjektet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.08.2012, kl. 16.15. Oppgitt emne: "The role of the family in childhood obesity treatment"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.08.2012, kl. 10.15, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Yngvild Sørebø Danielsen, tlf. 481 17634, epost: yngvild.danielsen@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side