Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mestring av brystkreft

Sigrunn Drageset   

Sigrunn Drageset disputerer 11. oktober for ph.d.-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen:

“Psychological distress, coping and social support in the diagnostic and preoperative phase of breast cancer”

En av ti kvinner får brystkreft. Dette betyr at mange må vente på diagnose eller operasjon. Hvordan kvinner opplever og mestrer denne perioden har betydning for senere tilpasning og psykisk helse. Kunnskap om hvordan dette oppleves er viktig for å kunne gi bedre informasjon, behandling og oppfølging.

I undersøkelsen ble det benyttet spørreskjema som kartla hvordan kvinnene mestrer en mulig kreftdiagnose, og hvordan angst, mestringsstrategier og sosial støtte henger sammen med ulike demografiske forhold. 117 kvinner med mistanke om brystkreft ble undersøkt.

Resultatene viste at positiv, problemfokusert mestring og bruk av psykologiske forsvarsmekanismer reduserer angst. Sosial støtte og følelsesfokusert mestring bidrar ikke i seg selv til å redusere angst. De som mestrer sin situasjon best hadde en rimelig god utdannelse og god emosjonell støtte. Kvinner som ikke var i arbeid, hadde lavt utdanningsnivå og var enslige/skilte eller enker, benyttet seg mer av kognitivt forsvar. Kvinner som benyttet defensivt forsvar hadde en tendens til å få dårlig sosial støtte.

Gjennom individuelle intervjuer med 21 kvinner dagen før operasjon, ble det også studert hvordan de som har fått en brystkreftdiagnose mestrer dette og hvordan det sosiale nettverket kan være av betydning.

Intervjustudien viste at kvinner som ventet på operasjon brukte mest energi på å håndtere usikkerhet om fremtiden og alvorlighetsgraden av kreft. Ventetiden ble opplevd som lang og smertefull, men også nødvendig. Å måtte informere andre ble opplevd som en ensom byrde fordi de følte seg forpliktet til både å informere og gi trøst. Det ble identifisert like mønster for mestringsstrategier, men på noen områder skilte det seg. Å unngå å bli overveldet av følelsesmessige reaksjoner var et hovedmål i kvinnenes mestringsstrategier. Å holde diagnosen litt på avstand hjalp. Sosial støtte var en viktig ressurs for kvinner med brystkreft, men dette kunne også oppleves som problematisk. Helsepersonell ble ansett å være en viktig kilde til sosial støtte.

Personalia:
Sigrunn Drageset er født og oppvokst i Innvik. Hun er utdannet sykepleier fra Høgskolen i Bergen og anestesisykepleier fra Haukeland Universitetssykehus. Hun ble cand.san. med hovedfag helsefag i 2000 ved Universitetet i Bergen. Drageset har arbeidet som anestesisykepleier ved Anestesiavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Hun er ansatt som førstelektor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse og sosialfag hvor hun har arbeidet siden 2000.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
11.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: «Hva sier forskningslitteraturen om sambandet mellom «coping» og «sense of coherence», og hvordan kan denne kunnskapen anvendes i kontakten med pasienter?»
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
11.10.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Sigrunn Drageset, tlf. 55 58 56 32, epost: Sigrunn.Drageset@hib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side