Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Representasjoner av Latin-Amerika i lærebøker i spansk

Liv Eide   

Liv Eide disputerer tirsdag 26. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Representasjoner av målspråksområdet i fremmedspråksfaget. En studie av Latin-Amerika i lærebøker i spansk”.

Å lære seg et fremmedspråk handler ikke bare om språklige ferdigheter, men også om kunnskap og bevissthet om andre kulturer og levemåter. Gjennom språk- og kulturkompetanse skal fremmedspråksfaget ivareta det allmenndannende perspektivet i skolen. Dette perspektivet blir i Læreplanen for Kunnskapsløftet knyttet til begreper som interkulturell kompetanse, demokratisk engasjement og medborgerskap.

Kjennskap til - og bevissthet om - andre levemåter fordrer at elevene møter den fremmede kulturen. Dette møtet skjer i en undervisningssituasjon som i stor grad blir styrt av læreboken. Informasjonen som formidles i læreboktekstene skal ikke bare forberede eleven på et fremtidig møte med det som gjerne blir kalt målspråksområdet, men også være et møte i seg selv; mellom eleven og representasjonen av den fremmede kulturen. For at dette møtet skal kunne legge til rette for danning er det en forutsetning at tekstene både engasjerer og utfordrer.

Avhandlingen er en kritisk diskursanalyse av fire læreverk i spansk som benyttes i den norske skolen. Gjennom analyser av verbale og visuelle virkemidler i et utvalg læreboktekster avdekkes representasjoner av Latin-Amerika, med andre ord hvilke bilder som skapes av kontinentet. Disse representasjonene danner videre grunnlaget for en diskusjon om hvordan elevens møte med fremmede kulturer blir tilrettelagt, og hvorvidt dette møtet kan legge til rette for danning. De blir også drøftet i relasjon til en større samfunnskontekst, i den hensikt å belyse sammenhengen mellom læreboktekstene og andre typer tekster som representerer fremmede kulturer.

Analysen viser at tekstene generelt er preget av fravær av latinamerikanske stemmer, og domineres av overfladisk, generaliserende og turismeorientert informasjon. Tekstene preges av en nøytral og deskriptiv stil, og legger i liten grad opp til refleksjon og diskusjon. Man kan dermed stille spørsmålstegn ved om lærebokteksten egner seg i arbeidet med å utvikle elevenes interkulturelle kompetanse, demokratiske engasjement og medborgerskap.

Personalia:
Liv Eide (f. 1973) er cand. philol. i spansk språk og latinamerikastudier fra Universitetet i Bergen (2001), og har siden 2001 undervist i latinamerikansk historie og kultur og spansk fagdidaktikk ved Institutt for fremmedspråk. Fra 2006 til 2011 var hun ansatt som stipendiat ved samme institutt, der hun i dag arbeider som universitetslektor.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
25.06.2012, kl. 16. Oppgitt emne: Lærebokens rolle i spanskundervisningen i Norge: kritiske perspektiver
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.06.2012, kl. 9.30, Auditorium A, Sydneshaugen skole

Kontaktpersoner:
Liv Eide, epost: liv.eide@if.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side