Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva virker i angstbehandling av barn?

Krister Westlye Fjermestad   

Psykologspesialist Krister Westlye Fjermestad disputerer fredag 9. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The therapeutic alliance in cognitive behavioral therapy for youth with anxiety disorders”

Fjermestads doktoravhandling dreier seg om tre aspekter ved behandling av angst hos barn (alder 8-15 år) som kan bidra til å gi bedre effekt: Barnets motivasjon og tro på behandlingen, samt graden av samarbeid og tillit mellom barnet og behandleren (kalt terapeutisk allianse). Fjermestad har funnet at hvor motiverte barn er for behandlingen, og hvor sterk tro de har på behandlingen, påvirker hvor godt forhold barna får til terapeuten sin - og også hvor godt terapeuten synes dette forholdet er. Det er derfor nyttig at behandlere klarlegger barnas motivasjon før behandling, at de forklarer barnet hva behandlingen går ut på, og at de sjekker barnets oppfatning av dette. Fordi barn som oftest ikke velger å søke behandling selv, men blir henvist fordi foreldrene deres ønsker det, er dette spesielt viktig i barne- og ungdomspsykiatrien.

Fjermestads funn tyder videre på at for barn er det følelsesmessige båndet til behandleren og det å være enig med behandleren om mål og oppgaver i behandlingen to sider av samme sak, og ikke adskilte begreper slik mange teoretikere hevder. For at forholdet mellom barnet og behandleren skal bli best mulig må behandlere derfor både jobbe for å skape et godt følelsesmessig bånd til sine klienter OG bidra til at de blir enige med barna om viktige behandlingsoppgaver og -mål.

Fjermestads doktorgradsarbeid er del av en stor behandlingsstudie som er gjennomført ved sju barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker på Vestlandet. Barna som deltok hadde enten separasjonsangst, sosial angst og/eller generalisert angst. De er blitt behandlet med god effekt med et standardisert program for kognitiv atferdsterapi, kalt ”Friends”. Barna ble henvist til klinikkene på vanlig måte. De som har stått for behandlingen er helsepersonell ved de syv poliklinikkene som har fått opplæring og veiledning i bruk av dette programmet.

Personalia:
Fjermestad er spesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi. Han ble ansatt i ”Prosjekt dobbelkompetanse i psykologi” ved UiB i januar 2007 og har flere års erfaring fra barne- og ungdomspsykiatrien. Doktorgraden er del av en randomisert kontrollert studie finansiert av Helse Vest, ”Kartlegging og behandling – angst hos barn og voksne (ATACA)”. Prosjektledere er professor Odd E. Havik og professor Einar R. Heiervang, og hovedveileder er forsker Bente Storm Mowatt Haugland. Fjermestad arbeider ved Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.03.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: What is the therapeutic alliance relative to other nonspecific factors (such as patient involvement, motivation or readiness for therapy, perceptions of credibility and expectations), and why are nonspecific factors important in the study of CBT with young people?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
09.03.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgt. 12, 1 etg.

Kontaktpersoner:
Krister Fjermestad, tlf. 94 20 19 47, epost: krister.fjermestad@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side