Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Variasjon mellom karbon og næringssalter i havet

Helene Frigstad   

Helene Frigstad disputerer fredag 29. juni for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Carbon to nutrient ratios in marine systems: understanding natural variability”

Planteplankton i havene tar opp en betydelig del av karbondioksiden (CO2) som er sluppet ut på grunn av menneskelige aktivitet. Planteplankton utfører fotosyntese, hvor karbon og næringssalter blir omdannet til biologisk materiale ved hjelp av solenergi. Dermed er de kjemiske elementene karbon, nitrogen og fosfor (de to siste kalt næringssalter) koplet sammen gjennom produksjon og nedbrytning av organisk materiale. Ulike forhold kan føre til at forholdet mellom karbon og næringssalter i overflatelaget varierer betydelig, men tradisjonelt har gjennomsnittsverdien vært gitt som C106:N16:P1, kjent som Redfield-ratioet.

Frigstad har i løpet av doktorgradsarbeidet undersøkt den naturlige variasjonen i forholdet mellom karbon og næringssalter i eksperimenter og feltdata, hovedsakelig fra Skagerrak og Arktis. Et hovedmål har vært å kartlegge graden av naturlig variasjon og bestemme hvilke fysiske, kjemiske og/eller biologiske faktorer som bidrar til den observerte variasjonen. Disse prosessene er svært forenklet i klimamodeller, og avhandlingen bidrar til å øke den grunnleggende forståelsen slik at koplingen mellom karbon og næringssalter kan bli mer realistisk representert.

Avhandlingen er basert på fire artikler, som undersøker variasjon i karbon og næringssalter på sesong-, langtids- og regional skala. Et viktig resultat er at sammensetningen av det partikulære organiske materiale har stor betydning for karbon til næringssalt forholdet. I tillegg dokumenterer Frigstad en terskel i konsentrasjonene av partikulært materiale mellom 1998 og 2000 i kystfarvannet i Skagerrak, som kan ha sammenheng med et større regime-skifte. Videre blir det vist at et det ikke finnes et konstant forhold mellom karbon og nitrogen i Arktis, hvor andelen av nitrogen øker med økende partikkelkonsentrasjon.

Personalia:
Helene Frigstad (1983) er oppvokst i Arendal. Hun fullførte mastergraden i Water Resources and Coastal Management ved Biologisk Institutt, Universitetet i Bergen i 2007. Første året av doktorgradsarbeidet ble utført ved Centre for Evolutionary and Ecological Synthesis (UiO), og de siste tre årene ved Geofysisk Institutt og Bjerknessenteret for Klimaforskning (UiB). Veiledere har vært Richard G. J. Bellerby, Dag O. Hessen og Truls Johannessen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.06.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: ”How climate change impacts on biogeochemical processes in pelagic ecosystems”
Sted: Auditoriet i østfløyen, Geofysisk institutt, Allegaten 70

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.06.2012, kl. 10.15, Auditoriet i østfløyen, Geofysisk institutt, Allegaten 70

Kontaktpersoner:
Helene Frigstad, tlf: 99 26 40 02/55 58 35 85, epost: helene.frigstad@gfi.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side