Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Å være foreldre til barn med type 1 diabetes

Anne Haugstvedt   

Anne Haugstvedt disputerer mandag 10. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Parenting children with type 1 diabetes”.

Årlig rammes mer enn 300 barn under 15 år av type 1 diabetes i Norge. Forekomsten er mer enn doblet de siste 30 år. Barnas foreldre må sammen med barnet ta ansvar for behandlingen av barnets diabetes i hverdagen.

Hensikten med Haugstvedts studie har vært å undersøke sammenhenger mellom på den ene siden foreldres opplevelser av belastninger, deres frykt for lavt blodsukker (hypoglykemi) og symptomer på mentalt stress, og på den andre siden karakteristika ved barna og barnas diabetes. En eller begge foreldre til 115 barn under 16 år i Hordaland (103 mødre og 97 fedre) besvarte studiens spørreskjema.

Alle barna i studien fikk intensiv insulinbehandling med enten insulinpumpe (43 %) eller minst 3 insulin injeksjoner daglig (57 %). Hos nær 90 % av barna ble det utført blodsukkermåling 4 eller flere ganger daglig og mer enn 25 % av foreldrene rapporterte nattlig blodsukkermåling minst en gang i uken. Til tross for denne intensive oppfølgingen var det bare 29 % av barna som oppnådde anbefalte mål for blodsukkerregulering med HbA1c (mål for gjennomsnittlig blodsukker) under 7.5 %.

Haugstvedts studie viste en sammenheng mellom økt frykt for lavt blodsukker og dårligere blodsukkerregulering. Foreldrene rapporterte nattlige episoder med lavt blodsukker og nattlige blodsukkermålinger som spesielt belastende.

Til tross for mange daglige behandlingskrav, rapporterte både mødre og fedre størst belastning relatert til bekymring for barnets fremtidige helse. Blant mødrene (ikke blant fedrene) vistes en sammenheng mellom større grad av diabetes-relaterte belastninger og økt forekomst av symptomer på mentalt stress som uro, hodepine og søvnproblemer. Studien viste videre at mødre med høyere utdanning og mødre som rapporterte stor grad av sosial begrensning på grunn av barnets diabetes, hadde barn med best blodsukkerregulering.

Kunnskap om sammenhenger mellom forhold i familien og barns diabetesregulering er viktig i arbeidet mot bedrede behandlingsresultater for barn med type 1 diabetes.

Personalia:
Anne Haugstvedt (f. 1962) er oppvokst i Bergen. Hun er utdannet sykepleier og helsesøster og tok hovedfag i sosiologi ved Universitetet i Oslo i 2001. Hun har lang klinisk erfaring som diabetessykepleier. Fra 2004 har hun vært ansatt ved Høgskolen i Bergen. Doktorgradsarbeidet utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen. Studien er finansiert av Helse Vest og er utført under veiledning av professor Berit Rokne, UiB og førsteamanuensis Marit Graue, HiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.12.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Foreldrenes rolle i forebygging og behandling av overvekt hos barn og unge. En kritisk vurdering av forskning på feltet».
Sted: Auditorium 1, BB-bygget.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2012, kl. 12.15, Auditorium 1, BB-bygget.

Kontaktpersoner:
Anne Haugstvedt, tlf. 478 29220, epost: ahau@hib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side