Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Ærekrenkelser over landegrenser

Lars Anders Heimdal   

Lars Anders Heimdal disputerer 14. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer – studier i internasjonal privatrett”

Dersom en erstatningssak har tilknytning til flere land oppstår rettsvalgsspørsmålet – spørsmålet om hvilken stats rett som skal anvendes. Selv om saken anlegges i Norge, er det ikke gitt at den skal følge norske erstatningsregler. Temaet for avhandlingen er hvordan man skal løse rettsvalget ved krav om erstatning for krenkende ytringer. I lys av vår tids stadig økende muligheter for massekommunikasjon er dette et tema med økende aktualitet. Ett av flere eksempler på saker av denne typen er den pågående erstatningssaken om Åsne Seierstads bok ”Bokhandleren i Kabul”.

Både i og utenfor Norge har rettsvalget for krenkende ytringer vist seg vanskelig å regulere. Dette skyldes blant annet utfordringer knyttet til handlings- og skadevirkningssted i slike saker, samt at også ytringsfrihets- og personvernshensyn kommer i betraktning. Dermed er det ikke gitt at man ved krenkelser av denne typen verken kan eller bør løse rettsvalget på samme måte som i andre erstatningssaker med internasjonal tilknytning.

I avhandlingen foretar Heimdal en analyse av rettsvalget ved krav om erstatning for krenkende ytringer som problem, og oppstiller et forslag til rettsvalgsregel for saker av denne typen. Dette gjøres med utgangspunkt i en komparativ studie av hvilke regler som gjelder i andre land.

Personalia:
Lars Anders Heimdal er født i 1981 og oppvokst på Vigrestad i Rogaland. Han har mastergrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiB (2007). Avhandlingen ble til i hans tid som stipendiat ved samme fakultet fra 2007-2011. Veiledere var Helge J. Thue og Torstein Frantzen. Heimdal er i dag ansatt som Legal Counsel i Statoil ASA, og deltidsansatt som forsker ved Det juridiske fakultet, UiB.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
13.03.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: «Skal domstolene anvende rettsvalgsreglene ex officio?»
Sted: Auditorium 2, Jussbygget

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.03.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Jussbygget

Kontaktpersoner:
Lars Anders Heimdal, tlf: 959 49943, epost: Lars.Heimdal@jur.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side