Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nordisk politikk og europeiske ideer i senmiddelalderen

Frode Hervik   

Frode Hervik disputerer fredag 7. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Nordisk politikk og europeiske ideer. En analyse av nordiske forfatningsdokumenter 1282-1449».

Avhandlingen behandler forholdet mellom politisk idéutvikling og en konkret realpolitikk i Norden i perioden fra 1282 til 1449, det vil si fra kong Erik Klippings danske håndfestning til den danske og de norske håndfestningene fra kongevalgene i 1448-1449. I avhandlingen behandles sentrale nordiske forfatningsdokumenter, hovedsakelig danske og svenske. Her inngår det som tradisjonelt blir omtalt som håndfestninger, det svenske frihetsbrevet fra 1319 og flere unionsdokumenter som belyser maktforholdet mellom konge og de ledende geistlige og verdslige grupper av stormenn. Skiftende grunnleggende politiske prinsipper analyseres mot en europeisk bakgrunn.

Hoveddelen av avhandlingen er disponert som en kronologisk gjennomgang av de utvalgte dokumentene. Disse regulerer på forskjellige måter forholdet mellom kongemakten og innbyggerne i de nordiske kongerikene. Det er arbeidets hovedtese at det eksisterer en nøye sammenheng mellom politiske prinsipper i disse dokumentene og politisk tenkning. Blant annet gjelder dette fremveksten av riksrepresentative parlamenter og riksråd, prinsippet om at kongen stod under lov, blandingskonstitusjon, tronfølgeordning, opprørsrett og statsutvikling. Avhandlingen går langt i å indikere en påvirkning fra romerrett og kanonisk rett, fra Aristoteles og Thomas Aquinas og fra den kirkelige konsilbevegelsen på 1400-tallet.

Avslutningsvis betones det at det i perioden 1282-1449 var to reformfaser. Den første omfattet Danmark 1282-1326 og Sverige 1319-50 med utvikling av en blandingskonstitusjon og en formalisert maktdeling mellom konge og aristokrati representert ved stormannsforsamlinger. Den andre fasen omfatter de tre nordiske rikene i perioden 1436-49, og var en reaksjon mot Erik av Pommerns tid som unionskonge. Da ble blandingskonstitusjonens rammer tydeliggjort ved at riksrådene stod frem som kongens motpart.

Personalia:
Frode Hervik er født i 1976, og vokste opp i Tysvær i Rogaland. Han bor nå i Radøy kommune i Nordhordland. Han tok hovedfag i historie ved Universitetet i Bergen i 2002, og begynte som stipendiat i historie ved Universitetet i Bergen høsten 2007.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.12.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: «Fremveksten av riksråd i de nordiske rikene».
Sted: Auditorium B på Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Tidspunkt og sted for disputasen:
07.12.2012, kl. 09.30, Auditorium B på Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9.

Kontaktpersoner:
Frode Hervik, tlf. 905 65217, epost: frode.hervik@cms.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side