Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gode objektive mål på halting

Caroline Hodt-Billington   

Caroline Hodt-Billington disputerer fredag 24. februar 2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Measures of symmetry in gait – Methodological principles and clinical choices”.

Asymmetri under gange, eller halting, karakteriseres av at man beveger det ene benet forskjellig fra det andre mens man går. Dette er atferd som er typisk for personer som opplever det som smertefullt å belaste det ene benet, eller som av muskulære eller nevrologiske årsaker har vansker med å belaste bena likt. Tradisjonelt er funksjon etter sykdom eller skade som rammer den ene siden av kroppen målt ved hjelp av spørreskjema og/eller observasjon. Hodt-Billingtons avhandling omhandler mål på asymmetri under gange hos kroniske slagpasienter eller hofteartrosepasienter. Formålet med arbeidet har vært å undersøke metodiske egenskaper i utvalgte objektive mål på symmetri under gange. I tillegg registrertes endringer i symmetrimålene, i ganghastighet og i selvopplevd funksjonsnivå hos pasienter som fikk innsatt hofteleddsprotese.

Hodt-Billington konkluderer med at disse symmetrimålene er godt egnet til å måle symmetri under gange hos disse pasientgruppene. Etter totalproteseoperasjon viste subjektive mål på funksjon en raskere endring (forbedring) enn de objektive målene (symmetri og ganghastighet). Bruk av gode objektive mål er mindre personavhengig, og kan gi mer nøyaktig og forenklet registrering av gangfunksjon sammenlignet med subjektive mål. På sikt kan slike målinger benyttes med tanke på utarbeidelse av mer personlig tilrettelagte rehabiliteringsprogram samt registrering av endringer i gangfunksjon hos hver pasient. Til dette kreves målemetoder som er enkle i bruk slik at undersøkelser kan gjennomføres i en travel, klinisk hverdag.

Personalia:
Caroline Hodt-Billington er født i Oslo i 1970. Hun er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo i 1997 og tok hovedfag i ”Fysisk aktivitet og helse” ved Norges Idrettshøgskolen i 2004. Hun har vært stipendiat ved Universitetet i Bergen, Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for fysioterapi under veiledning av Professor Rolf Moe-Nilssen, med Jorunn L. Helbostad fra NTNU som medveileder.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
24.02.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Beskriv det fysioterapeutiske bidrag til rehabilitering av pasienter med hofteleddsartrose og gjør rede for det evidensbaserte grunnlag for dette"
Sted: Haukeland sykehus, sentralblokken, store auditorium.

Tidspunkt og sted for disputasen:
24.02.2012, kl. 12.15, Haukeland sykehus, sentralblokken, store auditorium.

Kontaktpersoner:
Caroline Hodt-Billington: tlf 922 43001, epost: caroline.hodt@isf.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side