Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Konkurssannsynlighet for forsikringsselskaper

Martin Hunting   

Martin Hunting disputerer tirsdag 6. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Optimal dividend policy and ruin probability for models with investment”.

For et skadeforsikringsselskap er den viktigste utgiften skadeutbetalinger. Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange skadeutbetalinger selskapet vil måtte dekke og hvor store de vil være. På grunn av usikkerheten må skadeforsikringsselskaper sette av penger til noe som kalles reservekapital. Denne består som oftest av en blanding av obligasjoner og aksjeinvesteringer. Verdien av aksjeinvesteringene varierer med aksjemarkedet. Hvis de taper seg i verdi, vil også reservekapitalen reduseres.

Det er derfor to måter et forsikringsselskap kan gå tomt for penger på: Både høye skadeutbetalinger og redusert reservekapitalen pga. aksjetap kan bidra til dette. Sistnevnte form for risiko kalles markedsrisiko.

Siden konkurs for et forsikringsselskap kan ha svært alvorlige følger for hele samfunnet, har man i EU utarbeidet et eget regelverk (EU-direktiv) kalt “Solvency II”, som setter et minstekrav til reservekapitalen. Ifølge Solvency II må reservekapitalen være satt sammen på en slik måte at sannsynligheten for å gå konkurs i løpet av det kommende året ikke er større enn 0,5%.

Den ene delen av Huntings avhandling omhandler en metode for å kunne beregne konkurssannsynlighet for et forsikringsselskap. Det som er nytt her sammenlignet med det som er gjort tidligere er at vi har sett nøyere på hva markedsrisikoen har å si for konkurssannsynligheten.

Den andre delen av avhandlingen dreier seg om hvor mye utbytte forsikringsselskaper kan betale tilbake til eierne. Den sentrale antagelsen her er at forsikringsselskaper ønsker å betale så mye som mulig i utbytte. Problemet er at når selskapene betaler ut utbytte så synker størrelsen på reservekapitalen. Dermed øker konkurssannsynligheten. Problemstillingen i denne delen av avhandlingen er å finne ut hvor mye penger selskapene kan betale ut i utbytte uten at konkurssannsynlighet blir uakseptabelt høy.

Personalia:
Martin Hunting er født i 1981 i Oslo. I 2007 ble han ferdig med en master i statistikk ved Universitetet i Bergen. Veileder under doktorgraden har vært professor Jostein. E. Paulsen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
28.09.2012, kl. 13.00. Oppgitt emne: «Ekstremverditeori med anvendelser i forsikring».
Sted: Aud. Pi, Carl Godskes hus, Johs. Brunsgate 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.11.2012, kl. 15.30, Seminarrom pi i fjerde, Realfagbygget, Allegaten 41.

Kontaktpersoner:
Martin Hunting, epost: Martin.Hunting@math.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side