Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Gir miljøgifter i sjømat mer fedme og diabetes?

Mohammad Madani Ibrahim   

Mohammad Madani Ibrahim disputerer 19. desember for ph.d. -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”The impact of dietary POPs and linoleic acid in seafood on development of obesity and insulin resistance in mice”.

Miljøgifter finnes både i naturen og i maten vi spiser. Et flertall av miljøgiftene har vært forbudt i mange år, men på grunn av lang levetid finnes de fortsatt i miljøet. Miljøgifter brytes langsomt ned og akkumuleres derfor i marine miljø og kan dermed oppkonsentreres i sjømat. Når vi spiser mat som inneholder fettløselige miljøgifter lagres miljøgiftene i fettvevet i kroppen vår. Det er foreslått at inntaket og denne lagringen av miljøgifter kan bidra til utviklingen av fedme og diabetes type 2.

I sin doktorgrad ville Ibrahim undersøke årsakssammenhengen mellom miljøgifter i mat og utvikling av fedme og diabetes type 2, ved å gi ulik type sjømat til mus. Avhandlingen består av tre forsøk med forskjellige typer sjømat og ulike typer og mengder miljøgifter.

Resultatene viste at typen sjømat som miljøgiftene ble gitt sammen med, hadde større betydning for om musene utviklet fedme og diabetes type 2 enn mengden miljøgifter i maten. Ibrahims resultater viser at det er et samspill mellom næringsstoffer og miljøgifter i mat. Men fortsatt trenger man flere studier for å forstå hvordan disse stoffene i mat påvirker hverandre, knyttet opp mot utvikling av fedme og diabetes type 2. Ibrahims resultater kan bidra til fremtidige nytte-risiko evalueringer av sjømat i et helhetsperspektiv.

Personalia:
Mohammad Madani Ibrahim er født i 1978 i Khartoum, Sudan. Han tok mastergrad i Biokjemi, desember 2006 ved Khartoum University, Sudan. Han har siden 2009 vært tilknyttet Institutt for biomedisin, UiB, samt arbeidet på Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Doktorgradsarbeidet er finansiert av Norges forskningsråd. Han har blitt veiledet av Dr. Jerome Ruzzin, Dr. Lise Madsen, Dr. Bente E. Torstensen, og Professor Livar Frøyland.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.12.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Mechanisms for lipid-induced insulin resistance"
Sted: NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.12.2012, kl. 12.15, NIFES, Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning

Kontaktpersoner:
Mohammad Madani Ibrahim, epost: Mohammad.Ibrahim@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side