Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mikroorganismer i metanrike sedimenter fra Nordsjøen

Roalkvam Irene   

Irene Roalkvam disputerer fredag 8. juni for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Diversity, stratification and in situ metabolism of anaerobic methanotrophic archaea in Nyegga cold seeps”.

I marine sedimenter blir det årlig laget flerfoldige tonn metangass som et resultat av mikrobiell nedbrytning av organisk materiale. Metan er en stor bidragsyter til drivhuseffekten som på sikt kan påvirke klimaet på jorden. Heldigvis finnes det andre mikroorganismer i sedimentene som kan bruke metan som energikilde, derav navnet metanotrofe arkéer, og takket være disse blir utslippet av metan fra sedimentene til atmosfæren kraftig redusert. Ettersom de metanotrofe arkéene spiller en stor rolle i klimautviklingen globalt er det viktig å forstå deres fysiologi (for eksempel metabolisme, tilpasninger til habitater eller interaksjoner med andre mikroorganismer), men også hvordan disse mikroorganismene påvirkes av geokjemiske endringer over tid.

Prøvemateriale ble hentet fra metanrike sedimenter ved Nyegga-feltet i Nordsjøen. Studier av mikrobielle samfunn ved ulike dybder i sedimentene ble utført ved å integrere geokjemiske data med data generert ved bruk av ny avansert DNA-sekvenseringsteknologi.. Resultatene viser at sammensetningene av mikroorganismer i hvert lag varierer med dybde ettersom konsentrasjonene av tilgjengelige substrater, oksygen, metan og hydrogensulfid varierer tilsvarende.

Sedimentene ved Nyegga er dominert av tre ulike grupper av metanotrofe arkéer. De ulike gruppene har høy utbredelse i distinkte lag, antagelig avgrenset av tilpasninger til optimale konsentrasjoner av metan og sulfid. Videre ble det utviklet en metode innen metaproteomikk for å studere proteiner uttrykt av en av de metanotrofe arkéene. Dette gav ny kunnskap om hvilke prosesser mikroorganismene bruker for å omdanne metan og sulfat til energi, og hvordan den er tilpasset livet i anaerobe metanrike sedimenter med lav temperatur.

Personalia:
Irene Roalkvam ble født i 1982 og kommer fra Stavanger. Hun tok sin bachelorgrad i biologi ved Universitetet i Bergen, og fullførte mastergraden i mikrobiologi ved Universitetet i Bergen i 2008. I 2009 ble hun tildelt stipend fra VISTA, og startet på PhD-studiet ved Senter for Geobiologi ved Universitetet i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.05.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Toxin-Antitoxin systems in Prokaryotes"
Sted: K1 auditorium

Tidspunkt og sted for disputasen:
08.06.2012, kl. 10.15, Stort auditorium, HiB

Kontaktpersoner:
Irene Roalkvam, 55583859, epost: irene.roalkvam@geobio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side