Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nord-Atlantisk klima i en varmere verden

Nil Irvalı   

Nil Irvalı disputerer torsdag 29. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"The relationship between climate, the Greenland Ice Sheet and Iceland-Scotland Overflow Water during the Penultimate Interglacial (MIS 5e)"

Irvalı har rekonstruert klima og variasjoner i havstrømmene i den forrige mellomistiden fra 115 000 til 130 000 år siden. Fordi jordbanen var annerledes på den tiden var klimaet varmere enn nå, noe som gjør at denne perioden hadde likheter med vår klimatiske fremtid. Den Nord-Atlantiske regionen var varmere, isdekkene på land var mindre og det globale havnivået var ~4 meter høyere enn i dag. Irvalıs arbeid øker vår forståelse av hvor følsom havstrømmene er i en situasjon der regionen varmes opp og havvannet blir ferskere på grunn av økt smeltevann fra det Grønlandske isdekket.

Avhandlingen bygger på geokjemiske analyser, sediment sammensetningen og rester fra plankton i marine sedimentkjerner fra Nord-Atlanteren som utgjør uforstyrrede klimaarkiv flere hundre tusen år tilbake i tid. Sentralt i arbeidet er rekonstruksjon av styrken til havstrømmer og endringer i strømningsmønsteret til selve motoren i klimasystemet i vår del av verden; Golfstrømmen.

Irvalıs studier påviser inntil 5 grader varmere overflatetemperatur i havet ved Grønland i denne perioden, men varmen ble avbrutt av en ustabil situasjon med brå nedkjøling før en ny oppvarming. Nedkjølingen var ledsaget av redusert saltholdighet i overflatevannet, og det er sannsynlig at endringer i styrken på den store virvelsirkulasjonen i Nord-Atlanteren var delaktig. Nyere forskning har vist at endringer i virveldynamikken i Nord-Atlanteren er med og driver endringer i havets varmetransport mot Arktis. Trolig er kraftige endringer i smeltevannstilførselen fra innlandsisen på Grønland en viktig drivkraft, og resultatene peker mot at varmere klima destabiliserte isdekket på en slik måte at havsirkulasjonen ble påvirket.

Økt kunnskap om havstrømmenes variabilitet i klima varmere enn dagens er av stor forskningsmessig og samfunnsmessig betydning og kan brukes til å kvalitetssikre modeller som simulerer både fortidens, nåtidens og fremtidens klimaendringer.

Personalia:
Nil Irvalı er født i 1984 i Istanbul, Tyrkia. Hun tok MSc i Marine and Climate Sciences ved Istanbul Technical University våren 2008. Høsten 2008 ble hun ansatt som stipendiat ved Uni Bjerknessenteret på ESF EuroMARC NFR AMOCINT prosjektet. Irvalı har vært tilknyttet Bjerknes Senteret for klimaforskning, Institutt for Geovitenskap og ResClim. Irvalı har motatt ESF stipend til forskningsopphold ved University of Edinburgh og NFR-Leif Eiriksson mobilitets stipend til forskningsopphold ved WHOI.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
08.03.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: "Evolution and variability of Stage 5 in terrestrial and marine archives"
Sted: Auditorium 2 i Realfagbygget, Allégaten 41

Tidspunkt og sted for disputasen:
29.03.2012, kl. 11.15, Auditorium 3 i Realfagbygget, Allégaten 41

Kontaktpersoner:
Nil Irvalı, tlf: 55 58 86 97, epost: nil.irvali@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side