Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

FN må ta større ansvar for sikkerheten i flyktningleirer

Maja Janmyr   

Maja Janmyr disputerer tirsdag 4. desember for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Protecting Civilians in Refugee Camps: Issues of Responsibility and Lessons from Uganda”

Til tross for at de ofte gir inntrykk av å være oaser av sikkerhet, er flyktningleirer i mange tilfeller åsted for noen av vår tids groveste overgrep. I sin ph.d.-avhandling undersøker Maja Janmyr hvilke aktører som kan holdes folkerettslig ansvarlig for sikkerhet og menneskerettighetsbrudd i disse leirene. Det tradisjonelle folkerettslige utgangspunktet er at kun staten er ansvarlig for menneskerettighetsbrudd på eget territorium. Et slikt utgangspunkt blir problematisk i lys av realiteten i disse leirene, der det er vanlig at vertsstaten ikke er i stand til å ivareta leirbefolkningens rettigheter og behov.

I vakuumet som følger vertsstatens manglende vilje eller evne til å administrere en flyktningleir, er det som regel FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) som trer inn som flyktningenes «statsmakt». Janmyr spør derfor i avhandlingen hvilket folkerettslig ansvar UNHCR har for situasjonen i dagens flyktningleirer. Hun studerer UNHCRs menneskerettighetsforpliktelser og argumenterer for at UNHCR har både positive og negative forpliktelser, og at mandatet til å tilby «internasjonal beskyttelse» for flyktninger også inkluderer fysisk vern.

For å illustrere UNHCRs rolle i flyktningleirer som er preget av usikkerhet bruker Janmyr sudanesiske leirer i Uganda som eksempel. Disse var tungt militarisert og lå i ustabile Nord-Uganda, der de ofte ble utsatt for angrep av Ugandiske opprørere og hvor flyktningene ble tvangsrekruttert til militære formål. Her viser Janmyr hvordan UNHCR ofte fokuserte på materiell bistand til flyktningene, på bekostning av deres fysiske beskyttelse.

Janmyr finner at FNs folkerettskommisjons artikler om internasjonale organisasjoners ansvar, som ble vedtatt i 2011, kan anvendes for å holde UNHCR ansvarlig for menneskerettighetsbrudd i flyktningleirer i de tilfeller der UNHCR forsømmer sitt mandat. En overordnet konklusjon er at vertsstatens «primære» ansvar ikke utelukker at også andre aktører kan bære et folkerettslig ansvar for situasjonen i verdens flyktningleirer.

Personalia:
Maja Janmyr fullførte sin mastergrad i internasjonal rettsvitenskap ved Örebro universitet i 2008. Samme år ble hun ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. For tiden er hun ansatt som forsker ved Det juridiske fakultet, på et prosjekt som omhandler retur av asylsøkere fra Norge i lys av internasjonal, regional og norsk rett.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
03.12.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: “Powers, Potentials and Limitations of International Refugee Law as a Tool for State Responsibility”
Sted: Auditorium 2, Jussbygget

Tidspunkt og sted for disputasen:
04.12.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Jussbygget

Kontaktpersoner:
Maja Janmyr, tlf. 413 43691, epost: maja.janmyr@jur.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side