Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Antipsykotikas effekter på energiomsetning

Goran Jassim   

Goran Jassim disputerer tirsdag 23. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Metabolic effects of antipsychotic drugs”

Schizofreni er en verdensomspennende psykisk sykdom som rammer i underkant av 1 % av verdenspopulasjonen. Schizofreni har en høy arvelighet, noe som indikerer at genetiske faktorer predisponerer for sykdomsutvikling, men miljøfaktorer spiller også inn. Det komplekse samspillet mellom genetiske faktorer og miljø gjør det vanskelig å identifisere faktorer som fører til utvikling av schizofreni. Antipsykotiske medikamenter er den viktigste behandlingen av sykdommen. Dessverre gir mange av disse medikamentene kraftige metabolske bivirkninger, som vektøkning, økt fettinnhold i blodet og type 2 diabetes. De bakenforliggende virkningsmekanismene er i stor grad ukjente og mer forskning er nødvendig for å kartlegge og finne mulige forklaringer på bivirkningene.

Avhandlingen viser at når antipsykotiske medikamenter gis til rotter, fører det til en rask og markant økning i nivåene av glukose og fettsyrer i blodet, med tilsvarende økning i uttrykket av gener involvert i glukose- og fettproduksjon i lever. Flere av genene involvert i fettdannelse styres av transkripsjonsfaktoren ”sterol regulatory element binding protein” (SREBP), som man tidligere har sett effekt på i cellekultur. Endringene i metabolske parametere var uavhengig av matinntak og vektøkning, noe som antyder at antipsykotika har en direkte påvirkning på denne typen biologiske prosesser. Dette kan også være aktuelt hos pasienter og det er mulig at metabolske forstyrrelser kan oppstå selv uten synlig vektøkning. Avhandlingen viser også en sammenheng mellom endringer i gener involvert energibalanse og vektøkning etter behandling med antipsykotiske medikament hos individer som lider av schizofreni. Nye studier er nødvendig for å bedre forstå kompleksiteten i de mekanismer som er involvert i antipsykotika-induserte metabolske forstyrrelser, samt å finne genvarianter som i enda større grad kan forklare variasjonen i respons mellom ulike individer.

Personalia:
Goran Jassim ble født i Moskva 1982, og ved 10 års alder flyttet han til Stockholm, Sverige hvor han har vokst opp. Jassim har en Magister Examen (M. Sc.) i Medisinsk biologi fra Linköpings Universitet i Sverige. Forskningsarbeidet (startet 2007) i avhandlingen er utført i Dr. Einar Martens forskingsgruppe for biologisk psykiatri ved Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, UiB. Veiledere har vært professor Vidar M. Steen, Postdoc Johan Fernø samt Forsker Stephanie Le Hellard. Arbeidet har vært finansiert av UiB, Helse Vest RHF, Norges Forskingsråd og Dr. Einar Martens fond.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
23.10.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: Nevrotransmittere involvert i patogenesen ved schizofreni
Sted: Aud 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Tidspunkt og sted for disputasen:
23.10.2012, kl. 11.15, Aud 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91

Kontaktpersoner:
Goran Jassim, tlf. (0046)736265696, epost: goran.jassim@gmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side