Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Grammatikk i tigrinja, ett av de største innvandrerspråkene i Norge

Nazareth Amleson Kifle   

Nazareth Amlesom Kifle disputerer fredag 20. januar 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: Tigrinya applicatives in Lexical-Functional Grammar.

Tigrinja er et semittisk språk talt av cirka 7 millioner mennesker både i Eritrea og Etiopia, og i Norge er tigrinja ett av de største innvandrerspråkene. Det finnes lite forskning om språkets struktur. For å støtte utviklingen av språkpedagogiske ressurser og språkteknologiske verktøy må kunnskapen om grammatikken i tigrinja utvikles og utdypes. Målsetningen med Nazareths forskning er å beskrive visse egenskaper ved tigrinja som skaper særlige utfordringer for en utfyllende beskrivelse av språkets grammatikk.

I sitt prosjekt har Nazareth brukt en syntaktisk modell kjent som leksikalsk-funksjonell grammatikk (LFG). Hun har implementert grunnlaget for en datamaskinell grammatikk på plattformen Xerox Linguistic Environment, noe som muliggjør testing og videre utvikling til språkteknologiske applikasjoner.

Forskningen har vært konsentrert om en type konstruksjon kjent som applikativ.
I denne konstruksjonen blir noe som vanligvis uttrykkes i en preposisjonsfrase, isteden uttrykt i en nominalfrase, som objekt. Også norsk har lignende trekk; man kan si enten "Han kjøpte en trendy kjole til henne" eller "Han kjøpte henne en trendy kjole". Men tigrinja går lenger enn norsk: Her kan man si enten "Han felte et tre med øks" eller "Han felte-SUFF øks et tre", mens det siste ikke er mulig på norsk. I tigrinja er verbet (jf. felte i eksemplet) markert med et etterledd (SUFF) som samsvarer med objektet for å angi dets rolle i setningen.

Slike konstruksjoner er en utfordring for grammatikkteori fordi definisjonen av hva som utgjør et objekt i setningen, er mer komplisert enn det som har vært antatt i tidligere forskning. Nazareth har vist at tigrinja kan ha flere fraser med status som objekt. I tillegg er ikke det objektet som er markert på verbet, nødvendigvis det primære objektet. Disse funnene gjør det nødvendig med en revurdering av grunnleggende prinsipper for grammatikk i LFG.

Personalia:
Nazareth er født og oppvokst i Eritrea. Hun fikk sin BA i språkstudier fra Universitetet i Asmara, Eritrea (1996) og fullførte mastergraden i engelsk/språkundervisning fra Universitetet i Lancaster, England (1998). Hun var ansatt ved Universitetet i Asmara som universitetslektor 1999–2003. Fra høsten 2003 har hun studert lingvistikk og datalingvistik ved UiB. I samme periode har hun hatt flere deltidsstillinger som oversetter, universitetslektor, forsker og universitetsbibliotekar.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.01.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: Grammatical relations: Are they the same across languages?
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9, Bergen.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.01.2012, kl. 09.30, Auditorium A, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9, Bergen.

Kontaktpersoner:
Nazareth Amlesom Kifle, 55 58 88 36, epost: Nazareth.Kifle@lle.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side