Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Musikkterapi i barnevernet

Viggo Krüger   

Viggo Krüger disputerer fredag 2. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Musikk - Fortelling - Fellesskap. En kvalitativ undersøkelse av ungdommers perspektiver på deltagelse i samfunnsmusikkterapeutisk barnevernsarbeid."

Avhandlingen handler om ungdommers subjektive meninger om musikkens betydning under og i etterkant av et barnevernsopphold på institusjon. I avhandlingen legger Krüger vekt på hvordan musikk kan være en ressurs i måten ungdommer håndterer egne personlige problemer, og hvordan musikken skaper rom for sosial handling. Et tredje aspekt er hvordan ungdommer kan bruke musikkens muligheter til å påvirke maktforskjeller og institusjonelle hindringer i barnevernsinstitusjonen.

Sentralt i avhandlingen er fortellinger om deltagelse i rockeband, revyprosjekter og fremføringer. Dette er arbeidsformer som kan brukes til å tilrettelegge deltagelses- og dialogorientert praksis. Krüger viser hvordan ungdommenes bruk av musikk kan forstås som en form for identitetsarbeid. Musikk fungerer som strukturerende ressurs i forhold til sosialiseringsprosesser der fellesskapet med jevnaldrende og forholdet til voksne spiller inn.

Musikk brukes av ungdom til å artikulere og fremføre personlige meninger og holdninger. Den styrker grunnlaget for ungdommenes identitet, og hjelper dem å skape kontinuitet i sin egen selvbiografiske fortelling. Bruk av musikk, enten det er ved å lytte til den, fremføre den, snakke om den eller reflektere over den, blir en måte å etablere strategier for fremtidige situasjoner, både på egenhånd og sammen med andre. Krüger utvikler en forståelse av den musikkterapeutiske praksis som både er informert av et rettighetsperspektiv og et sosiokulturelt læringsperspektiv. Den teoretiske diskusjonen knytter Krüger opp til FNs barnekonvensjon og særlig i forhold til prinsippet om barns rett til deltagelse.

Personalia:
Viggo Krüger er født 23.4.1971 i Bærum og vokste opp i Loddefjord. Han er utdannet musikkterapeut ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, med hovedfag fra Norges musikkhøgskole. Siden 2006 har han vært Ph D-stipendiat i musikkterapi ved Griegakademiet – Institutt for musikk, Universitetet i Bergen. Til daglig arbeider Krüger som musikkterapeut ved Aleris Ungplan hvor han tilrettelegger musikkaktiviteter for ungdom under omsorg av barnevernet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
01.03.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: "Innenfor samfunnsmusikkterapien står begrepet "deltakelse» (participation) sentralt. Gjør rede for hva som ligger i begrepet «deltakelse" og drøft begrepet i forhold til teorier fra barnevernsforskningen."
Sted: Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgate gt 3.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2012, kl. 10, Gunnar Sævigs Sal, Griegakademiet - Institutt for musikk, Lars Hillesgate gt 3.

Kontaktpersoner:
Viggo Krüger, epost: Viggo.Kruger@grieg.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side