Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Fritidsaktiviteters betydning for ungdoms livstilfredshet

Ingrid Leversen   

Ingrid Leversen disputerer mandag 10. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Adolescents’ leisure activity participation and their life satisfaction: The role of demographic characteristics and psychological processes”.

Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter representerer en viktig lærings- og utviklingsarena for barn og unge, hvor de er sammen med jevnaldrende og aktivitetsledere og får muligheter til å utvikle kompetanse og nye ferdigheter. Disse erfaringene kan også virke positivt inn på deres tilfredshet med livet. Med økende alder står mange ungdommer i fare for å gå glipp av slike erfaringer fordi det i ungdomsårene er en betydelig andel som slutter med organiserte aktiviteter.

I sin avhandling tar Leversen for seg norske 15- og 16-åringers deltakelse i fritidsaktiviteter og betydningen av å drive med disse. Hun studerer hva som påvirker aktivitetsdeltakelse blant ungdommene, hvilke opplevelser de rapporterer gjennom aktivitetsdeltakelse, og hvorvidt og på hvilken måte disse opplevelsene kan øke ungdommenes generelle tilfredshet med livet. De tre artiklene i avhandlingen er basert på norske landsrepresentative data fra undersøkelsen “Helsevaner blant skoleelever: En WHO-studie i flere land”.

Resultatene viser at positive opplevelser av tilhørighet og kompetanse i fritidsaktiviteter er viktig for ungdoms livstilfredshet, og at høyere deltakelse gir mer av disse positive opplevelsene. Leversen finner også at ungdommer fra familier med lav sosioøkonomisk status, samt unge som velger aktiviteter som er mindre kjønnstypiske (særlig gutter), deltar sjeldnere i aktiviteter. De står dermed i fare for å oppleve slike positive erfaringer i mindre grad enn andre. Disse funnene tydeliggjør at vi bør legge vekt på å stimulere opplevelsen av kompetanse og tilhørighet gjennom fritidsaktiviteter, og legge til rette for et bredt aktivitetstilbud og en god integrering av alle ungdommer i ulike aktiviteter, uansett kjønn og sosioøkonomisk status.

Personalia:
Ingrid Leversen (f.1977) avla sykepleiereksamen i 2000 ved Høgskolen i Bergen og har hovedfag i helsefremmende arbeid/helsepsykologi (cand.san.) fra HEMIL-senteret, Det psykologiske fakultet, UiB. Leversen har siden 2004 arbeidet ved HEMIL-senteret, først som forskningsassistent og senere som stipendiat. Hun er nå ansatt som forsker på HEMIL-senteret. Avhandlingen ble finansiert av midler fra Folkehelseprogrammet ved Norges Forskningsråd, og doktorgradsarbeidet ble gjennomført med professor Oddrun Samdal og førsteamanuensis Torbjørn Torsheim som veiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
10.12.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Why are there demographic differences in leisure activity participation? Theoretical highlights and consequences for practice and research".
Sted: Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.12.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christies gt. 12., 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ingrid Leversen, tlf. 55 58 48 49, epost: ingrid.leversen@uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side