Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan styres mitokondriene?

Julie Nikolaisen   

Julie Nikolaisen disputerer torsdag 20. desember 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«A study on cellular regulation of mitochondrial function».

Mitokondriene er cellens kraftstasjon og spiller en nøkkelrolle i omdannelse av næringsstoffene i maten vi spiser til det energirike molekylet ATP. Denne prosessen er svært viktig for at cellene i kroppen vår skal kunne utføre sine oppgaver. Ny forskning har vist at feil i mitokondriene er en medvirkende årsak til utviklingen av flere av de store folkesykdommene, som diabetes, hjerte- karsykdommer og kreft. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om hvordan mitokondriene reguleres, slik at vi kan finne nye metoder for forebygging og behandling. Nikolaisen har i sitt doktorgradsarbeid studert hvordan mitokondriene fungerer og styres av ulike faktorer i og utenfor cellen. I kreftceller kunne en se at mitokondrienes funksjon var med på å bestemme om cellene ble stresset når en begrenset næringstilgangen. Spesielt gjaldt dette tilgangen på sukker, som er kjent som en spesielt viktig næringskilde for kreftceller. Detaljerte studier av cellenes stoffskifte avdekket også nye svakheter i kreftcellene vi studerte. Disse svakhetene har potensiale for å bli utnyttet i fremtidig behandling av kreft.

Videre studerte vi hvordan mitokondriene reguleres i cellene som danner blodårer (endotelceller og glatte muskelceller) i en cellemodell for dannelsen av nye blodkar (angiogenese). I Nikolaisens studier avdekket hun flere mitokondrielle forandringer og identifiserte nye faktorer som deltar i denne modellen, disse resultatene peker mot en viktig rolle for mitokondriene i angiogenese prosessen.
Ved å bruke avansert mikroskopi, og utvikle nye metoder for billedanalyser, kunne vi studere mitokondrienes struktur i detalj. Forskning har vist at slike studier kan gi ny og viktig informasjon om mitokondrienes tilstand.

Nikolaisens funn underbygger tidligere forskning, men bringer samtidig viktig ny kunnskap om mitokondrienes mangfoldige roller i menneskeceller, og om avanserte metoder for videre studier. Arbeidet har identifisert flere nye faktorer som spiller en avgjørende rolle, og som har potensial til å utnyttes for å forebygge og behandle sykdom.

Personalia:
Julie Nikolaisen (f.1983) kommer fra Askøy. Hun fullførte en mastergrad i medisinsk cellebiologi ved Universitetet i Bergen i 2006. Hun har i perioden 2008-2012 vært stipendiat ved Institutt for Biomedisin, finansiert av Universitetet i Bergen. Førsteamanuensis Karl J. Tronstad har vært hovedveileder og professor James B. Lorens og Dr. Werner J. H. Koopman har vært biveiledere.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
20.12.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: "Roles of mitochondria in disease".
Sted: Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
20.12.2012, kl. 12.15, Auditorium 2, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Julie Nikolaisen, tlf. 975 63 359, epost: Julie.Nikolaisen@biomed.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side