Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Evolusjon, forekomst og spredning av ILA-virus

Heidrun Nylund   

Heidrun Nylund disputerer fredag 1. juni for ph.d.-graden ved universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Infectious salmon anaemia virus (ISAV): Evolution, genotyping, reservoirs and transmission»

ILA-viruset er årsak til alvorlig sykdom hos atlantisk laks i oppdrett. Hyppigheten av ILA-utbrudd er delvis under kontroll selv om spredning av viruset i stor grad foregår ukontrollert. Målene med denne studien var å klarlegge utbredelsen og evolusjon av ILA-viruset, utvikle et typingsystem for viruset, og bruke dette systemet til å følge spredning av viruset.

Viruset er påvist hos ville laksefisk i flere land. De virusene som så langt har vært påvist hos slik fisk har vært av en variant som ikke synes å kunne gi sykdom hos laks (lite virulent type). Slike lite virulent ILA-virus er også vanlig å finne i oppdrettspopulasjoner av laks, men hos oppdrettslaks kan en også finne sykdomsfremkallende varianter av ILA-virus. Basert på arvestoffet til ILA-virus ble det utviklet et typingsystem, og dette systemet bygger på kartlegging av genene hos ILA-virus. Ved utbrudd av sykdom hos oppdrettslaks eller ved påvisning av lite virulente ILA-virus i oppdrettspopulasjoner kan en, ved å genotype virusene, følge spredning av disse. Når et ILA-virus påvises i et nytt anlegg eller i et nytt geografisk område vil en etter identifisering av genotypen lettere kunne identifisere mulige spredningsruter. Typingen av ILA-virus har vist at det kun er et begrenset antall varianter av viruset som er tilstede hos norsk oppdrettslaks. Videre viser typingen at det ikke foreligger lokale geografiske varianter i Norge. De identifiserte variantene spres ved flytting av smolt fra settefiskanlegg til produskjonslokaliteter i sjø. Studiene viser også at ILA-virus er til stede hos stamfisk og i avkommet til stamfisken. Selv om horisontal spredning av ILA-virus er viktig for oppsmitting av oppdrettspopulasjoner, og i noen tilfeller for spredning mellom lokaliteter i sjø, synes vertikal spredning å være av avgjørende betydning for spredning over lengre distanser.

Dette studiet har også vist at de lite virulente ILA-virus kan mutere og gi opphav til de virulente (sykdomsfremkallende) variantene.

Personalia:
Heidrun Nylund ble født den 8. september 1970 i Windhoek, Namibia. Utdanning til Bachelorgraden er tatt ved University of Cape Town, Sørafrika. Deretter jobbet hun i flere år ved National Marine Information and Research Centre i Swakopmund, Namibia, før hun avsluttet m.phil.-graden i desember 2000 ved UiB. Siden det har hun jobbet i Fiskesykdomsgruppen ved UiB, hvor hun begynte på doktorgraden i 2003.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
27.04.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Application of reverse genetics in fish disease research and vaccine development»
Sted: Seminarrom K1, Biologen, Thormøhlensgate 23.

Tidspunkt og sted for disputasen:
01.06.2012, kl. 10.15, Store Auditorium, Høyteknologisenteret

Kontaktpersoner:
Heidrun Nylund, tlf: 55 58 45 27, epost: heidrun.nylund@bio.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side