Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Samspill mellom gener og døgnrytmer

Teresa Maria Osland   

Teresa Maria Osland disputerer fredag 16. november 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Clock genes and biological rhythms, effects of psychotropic drugs".

Mange av kroppens funksjoner følger en døgnrytme, blant annet søvn-våkenhet-syklusen, kroppstemperatur, utskillelse av hormoner og stoffskifte. Disse kjennetegnes ved at de når sine maksimal- og minimalverdier én gang i løpet av 24 timer. På molekylært nivå styres døgnrytmen av et intrikat samspill mellom såkalte klokkegener, som justerer den indre klokken til ytre omgivelser.

Forstyrrelser i døgnrytmen forekommer ofte ved manisk-depressiv sykdom (bipolar lidelse), som er en alvorlig psykisk lidelse med episoder med stor variasjon i stemningsleiet. Litium er et stemningsstabiliserende medikament som ofte blir brukt i behandlingen, men virkningsmekanismene er kun delvis kjent. Litium har vist seg å påvirke døgnrytmen, og dette kan ha betydning for dets terapeutiske effekt.

I avhandlingen har Osland undersøkt effekten av litium på aktiviteten til et utvalg av klokkegener. Flertallet av de undersøkte genene fulgte en døgnrytme i både kontroll- og litiumbehandlete prøver, med en periode på rundt 24 timer. Osland fant at en hovedeffekt av litium var å opp- eller nedregulere de maksimale utslagene i genaktiviteten (amplituden). Denne effekten bidrar muligens til de stemningsstabiliserende egenskapene til litium. I tillegg til litium brukes også antipsykotika og antidepressiva i behandlingen av bipolare pasienter. Osland fant at også disse medikamentene ga endringer i aktiviteten til klokkegenene.

Flere studier har vist at en DNA-variant i klokkegenet PERIOD3 kan knyttes til døgnrytmen, mens andre studier ikke har kunnet bekrefte en slik sammenheng. Osland undersøkte en gruppe av friske norske studenter, og fant heller ingen assosiasjon. Dette kan ha sammenheng med populasjonsforskjeller, eller det kan skyldes at slike klokkegen-normalvarianter kun har begrenset innvirkning på døgnrytmen.

Personalia:
Teresa M. Osland (1978) er født i Boston, USA, og kom til Bergen i 1987. Hun er utdannet cand. scient i ren matematikk i 2001 og tok medisinsk embetseksamen ved UiB i 2009. Siden 2003 har hun vært tilknyttet Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM). Forskningsarbeidet ble utført i Dr. Einar Martens forskningsgruppe for biologisk psykiatri ved MGM, Institutt for klinisk medisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Professor Vidar M. Steen har vært hovedveileder for doktorgradsprosjektet, med Dr. Johan Fernø som biveileder. Arbeidet ble finansiert av UiB, Helse Vest RHF, Norges Forskningsråd (FUGE programmet) og Dr. Einar Martens fond.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
16.11.2012, kl. 10. Oppgitt emne: "Impact of microRNAs on the circadian clock".
Sted: Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
16.11.2012, kl. 12, Auditorium 4, Bygg for Biologiske Basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Teresa Osland, tlf 95 76 80 33, epost: teresa.osland@med.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side