Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Pustebesvær under anstrengelse grunnet obstruksjon i strupen

Ola Drange Røksund   

Ola Drange Røksund disputerer torsdag 21. juni 2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Larynx in exercising humans. The unexplored bottleneck of the airways

Optimalt skal ventilasjonen reguleres slik at muligheten for fysisk prestasjon blir best mulig. Dette skjer ikke alltid og ulike former for anstrengelsesutløst pustebesvær kan opptre hos ellers friske personer. Basert på symptompresentasjon alene kan det være utfordrende å stille rett diagnose, blant annet kan anstrengelsesutløst astma og obstruksjon av sentrale luftveier fremstå med nokså like symptomer. Dette kan lede til diagnostisk usikkerhet og inadekvat behandling, for eksempel at det gis store doser astmamedisiner til pasienter som ikke har astma. Sentral luftveisobstruksjon presenterer seg vanligvis som inspiratorisk pustebesvær under pågående anstrengelse. Symptomene er oftest assosiert med obstruksjon i selve strupen og topper seg mot slutten av - og rett etter anstrengelsen.

I avhandlingen presenterer Røksund en nyutviklet metode for overvåking av strupen under en maksimal arbeidsbelastning samtidig som det foretas synkroniserte målinger av ventilasjon og gassutveksling. Videofilm av strupen og av pasienten lagres for senere analyse. Undersøkelsen har fått navnet Continuous Laryngoscopy Exercise test, eller CLE-test.

Gjennom fire artikler presenteres resultater der CLE-testen er anvendt hos friske og i en større gruppe pasienter med inspiratoriske symptomer. Det mest typiske responsmønsteret i pasientgruppen var at strupen var normal i hvile og at det utviklet seg en moderat til alvorlig grad av lukning ved økende grad av anstrengelse. Det var store individuelle forskjeller med hensyn til hvilke strukturer i strupen som var involvert. Kliniske symptomer syntes å øke parallelt med økende grad av lukning i strupen.

Avhandlingen viser at CLE-testen er et godt diagnostisk verktøy. Symptomer som fremstår som like kan være forårsaket av ulike typer avvik i luftveiene. Laryngoskopi under pågående anstrengelse er derfor nødvendig for å avdekke denne kompleksiteten slik at riktig diagnose kan stilles og individuelt tilpasset behandling iverksettes.

Personalia:
Ola Drange Røksund (1956) er oppvokst på Lillehammer. Han ble uteksaminert som fysioterapeut ved Statens Fysioterapihøgskole i Oslo i 1984. I tillegg er han Cand. Scient. med hovedfag fra Norges idrettshøgskole. Fra 1986-1998 var han fysioterapeut ved Geilomo Barnesykehus. Fra 1998 har han ledet Hjerte og Lungelaboratoriet ved Barneklinikken, Haukeland Universitetssykehus, og fra 2010 hatt deltidsstilling som høgskolelektor ved masterutdanning i hjerte og lungefysioterapi ved Høgskolen i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: Fra mosjon til eliteidrett, fra barn til voksen. Helserelaterte risikofaktorer og suksesskriterier.
Sted: Auditoriet Barneklinikken 1. etg. Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2012, kl. 11, Auditoriet Barneklinikken 1. etg.

Kontaktpersoner:
Ola Drange Røksund, epost: ola.roksund@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side