Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Motivasjon for å bli lærer

Dag Roness   

Cand. polit. Dag Roness disputerer torsdag 2. februar 2012 for ph.d.- graden innenfor fagområdet pedagogikk ved Det psykologiske fakultetet, Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Hvorfor bli lærer? Motivasjon for utdanning og utøving»

De siste årene har det vært et betydelig søkelys på lærere i Norge og i Europa for øvrig. Mange land sliter med stor lærermangel, og det rapporteres om nedgang i søkning på lærerutdanningen internasjonalt. I en slik kritisk fase er det viktig å se på hva som motiverer i læreryrket for å rekruttere og beholde flinke lærere i skolen.

Gjennom en kvantitativ oppfølgingsundersøkelse har Roness undersøkt alle heltidsstudenter ved praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) ved fire av landets universiteter på tre ulike tidspunkt over en periode på to og et halvt år. Ved oppstart av PPU, ved avslutning, og halvannet år etter utdanningen er fullført. Studien setter søkelys på studentenes motivasjon for å bli lærer og deres forventning til PPU. Videre er deres opplevelse av utdanningen og dens relevans for læreryrket undersøkt. Endelig er det spurt om trivsel og mestring i jobben, og om hva de tenker om sin fremtid i læreryrket. Avhandlingen diskuterer studiens funn i lys av den internasjonale forskningen på feltet.

Resultatene viser at mange studenter har en relativt høy og stabil motivasjon for å bli lærer. De motiveres av fag og ønsker å formidle dette videre. I løpet av utdanningen utvikles deres motivasjon. Elevene og trivsel knyttet til undervisning blir viktige motivasjonskilder. Studentene er kritiske til deler av PPU, men ville ikke vært den foruten. Avhandlingen avdekker også en viss usikkerhet i forhold til lærerstudentenes fremtidsperspektiver. Mange av studentene er usikre på om de skal innta læreryrket, og tar PPU først og fremst for å ha flere bein å stå på i arbeidslivet. Studien rapporterer et stort sprik mellom antall lærere som går inn i utdanningen og antall lærere som har inntatt skolen halvannet år etter utdanningen er fullført.

Personalia:
Dag Roness (f. 1970) er bosatt i Bergen. Han har hovedfag i pedagogikk fra NLA Høgskolen og har arbeidet som høgskolelektor i pedagogikk ved samme institusjon (2001-2005 og 2010-d.d.). I perioden 2006-2009 var han stipendiat ved NLA, og har vært knyttet til doktorgradsprogrammet ved UiB. Han hatt professor Kari Smith ved UiB som veileder i arbeidet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.02.2012, kl. 9.15. Oppgitt emne: "Validitetsutfordringer knyttet til måling av motivasjon og andre personlighetsvariabler"
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.02.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Dag Roness, tlf. 55 54 07 67, epost: dag.roness@nla.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side