Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

E-læring – fremtidsrettet undervisning og læring

Paul-Erik Rosenbaum   

Paul-Erik Rosenbaum disputerer torsdag 6. september for ph.d. -graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«E-læring. Et studium av studenters holdninger og læringsutbytte ved bruk av blandet læring med integrasjon av multimedia.»

E-læring har de seinere årene blitt vanlig innen undervisning på alle nivå. I tillegg er bruken av læringsaktiviteter via internett også blitt populært blant studenter.

Avhandlingen viser at e-læring kombinert med tradisjonelle undervisningsmetoder kan høyne undervisningens faglige kvalitet og bidra til økt motivasjon og læringsutbytte blant studenter. Men det krever praktisk og teoretisk innsikt å kunne integrere e-læring på en hensiktsmessig måte. En slik fagdidaktisk innsikt kan være helt avgjørende for å lykkes. Brukt riktig vil e-læring også kunne bidra til økt læringsglede blant studenter.

Formålet med forskningsarbeidet har vært å kartlegge viktige aspekter rundt fagdidaktisk planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning med integrasjon av e-læring. Arbeidet fokuserer hovedsakelig på bruken av e-læring i form av multimediaapplikasjoner. Et eksempel fra dagliglivet på bruk av multimediaapplikasjoner er YouTube-film.

E-læring som tema blir i avhandlingen brukt i kombinasjon med tradisjonell lærerstyrt klasseromsundervisning, også kalt blandet læring eller hybrid læring. Avhandlingen bygger på to kvalitative studier og et kvantitativt studium i blandet læring. Resultatene fra denne forskningen viser at studentene stiller seg positive til blandet læring av følgende grunner: større fleksibilitet i læringsprosessen, større variasjon i undervisningsmaterialet, nye og bedre aktivitetsmønstre for læring og endring av lærerrollen fra foreleser til faglig støtteperson.

Personalia:
Paul Erik Lillholm Rosenbaum ble født i 1962 og kommer fra Sønderjylland i Danmark. Han er utdannet lærer og pressefotograf fra sitt hjemland. Ved Universitetet i Bergen har han oppnådd cand.philol-grad i tysk litteratur i 1997 og cand.scient-grad i kjemididaktikk i 2002. Fra 2002-2007 jobbet Rosenbaum i internett-relaterte prosjekter, både innen didaktisk forskning og utvikling av undervisningsmateriale. For tiden er han tilsatt som forskningsleder i Sjukehusapoteka Vest HF.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
06.09.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: «Styrker og svakheter ved hvordan ulike læringsteorier bidrar til å nå læringsmål ved "blended teaching", der web 2.0 er sentralt»
Sted: Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
06.09.2012, kl. 12.15, Stort Auditorium, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Paul Erik Rosenbaum, tlf. 47316486 , epost: paul-erik.rosenbaum@kj.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side