Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Mitokondriesykdom – når energifabrikken streiker

Petter Schandl Sanaker   

Petter Schandl Sanaker disputerer fredag den 10.02.2012 for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Clinical and molecular studies of mitochondrial disease»

Mitokondrier finnes i de fleste av våre celler og står for blant annet forbrenning av næringsstoff. De nedstammer fra bakterier som i sin tid tok bolig i primitive encellede organismer, og har beholdt sitt eget arvestoff, mitokondrie-DNA. Her finnes oppskriften til noen av mitokondrieproteinene, mens resten er kodet i kromosomene i cellekjernen. Mens kromosomene arves fra hver av foreldrene, arves mitokondrie-DNA kun fra mor. Først fra 80-tallet er det kjent at også endringer (mutasjoner) i mitokondrie-DNA kan gi arvelig sykdom.

Svikt i mitokondriefunksjon gir energisvikt i cellene. Muskel-, nerve- og hormonproduserende vev er særlig sårbare. Vanlige tegn på mitokondriesykdom blir dermed: muskellammelser, koordinasjonsvansker, epilepsi, sansetap, demens og hormonsvikt (for eksempel diabetes), ofte i ulike kombinasjoner. Samlet rammer disse sykdommene rundt 1 av 10 000.

Arbeidet omhandler tre pasienter med mitokondriesykdom, forårsaket av mutasjoner i tre ulike gener: ISCU (kjerne-DNA), MTTW og MTND5 (mitokondrie-DNA), og inkluderer detaljerte laboratorieanalyser av celler og vev fra pasientene. Ved avlesning av ISCU-genet lages en RNA-kopi. Mutasjonen forårsaker feil i håndteringen av ISCU-RNA i alle celletyper. Studiene viser imidlertid at feilen rammer i forskjellig grad i ulike vev, noe som kan forklare hvorfor sykdommen kun rammer muskel. Behandling av dyrkede pasient-muskelceller med syntetiske RNA-molekyler rettet delvis opp feilen, og dette kan på sikt utvikles til en behandling for pasienter med ISCU-muskelsykdom.

Mitokondrie-DNA finnes i hundre- eller tusenvis av kopier i hver celle, og forholdet mellom mutert og normalt mitokondrie-DNA bestemmer langt på vei sykdommenes natur. Forekomst og fordeling av MTTW- og MTND5-mutasjon i ulike pasientvev, mellom enkeltceller og mellom mor og barn ble studert, og funnene belyser sammenhengen mellom mutasjon og sykdom, samt forhold som påvirker arveligheten for mitokondrie-DNA-mutasjoner.

Personalia:
Petter Schandl Sanaker er født i Oslo i 1972 og oppvokst i Bergen. Han er cand. med. fra Universitetet i Bergen (2000) og spesialist i nevrologi (2008). Han arbeider for tiden som konstituert overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus. PhD-arbeidet er utført ved Institutt for klinisk medisin og er finansiert fra Norsk Forskningsråd, Samarbeidsorganet Helse Vest og Helse Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
09.02.2012, kl. 14.15. Oppgitt emne: Mitochondrial diseases in clinical practice: diagnosis, genetic counselling and treatment
Sted: Olavsalen, Nevrologisk avdeling, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for disputasen:
10.02.2012, kl. 10.15, Olavsalen, Nevrologisk avdeling, Gamle Hovedbygning, Haukeland Universitetssykehus.

Kontaktpersoner:
Petter Schandl Sanaker, 55 97 50 45, epost: petter.schandl.sanaker@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side