Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Store ulikheter i tingsrettslig grunnforståelse

Johan Sandstedt disputerer fredag 19.10.2012 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

«Förarbeten till en komparativ sakrättsdialog: Substantialismens blick på den nordiska funktionalismen med exemplifiering genom valda fragment»

Europeiseringen og internasjonaliseringen berører stadig flere områder innen jussen. Tingsretten har lenge vært urørt. De siste årene har akademiske diskusjoner rundt en europeisk sivillovbok (Draft Common Frame of Reference (DCFR)) vist at vi i Norden har en svært ulik forståelse av grunnleggende tingsrettslige spørsmål enn kontinentale jurister. Ulikhetene er vanskelige å forstå og formulere. Motpolen til vår nordiske funksjonalisme er den kontinentale substansialismen. For oss handler det også om spørsmål om identitet og progressivitet. Substansialismen er noe vi har valgt bort. Men europeiseringen setter mye i et annet lys. Dette og vår minoritetsposisjon gjør en dialog viktig for oss.

Funksjonalismen og substansialismen har ulik grunnforståelse og de ser derfor ulike rettslige bilder og mulige spørsmål. Det gjør en tenkt dialog utfordrende. Enkelt formulert handler det om i hvilket omfang eiendomsrettsspørsmålet (eksplisitt) er en del av løsningen av konkrete konflikter. Vi anser at mange konflikttyper kan løses hver for seg uten at eiendomsrettsspørsmålet blir en del av veien til løsningen. For substansialisten er en tilnærming uten interesse for eiendomsrettsspørsmålet vanskelig å forstå. For han er eiendomsrettsspørsmålet sentral – og ikke kun for de tingsrettslige konfliktene.

En komparativ behandling av så store forskjeller innen ulike juristtradisjoner må gjennomføres uten støtte fra den tradisjonelle rettsvitenskapen. Avhandlingens tilnærming – i lys av både metode og perspektiv – er til en viss grad interdisiplinær og den kan være et generelt hjelpemiddel for senere komparative undersøkelser av store forskjeller. Den gjør oss også oppmerksom på at vi formes av vår egen (juridiske) normalitet. Avhandlingens avsluttende del viser hvordan metoden konkret kan anvendes og hva man kan legge merke til i den nordiske funksjonalismen med hjelp av et substansialistisk perspektiv.

Personalia:
Johan Sandstedt har en jur.kand.-eksamen fra Stockholms universitet (med utvekslingsstudier ved Universität Hannover) og en LL. M. fra Universität Osnabrück. Han har en komparativrettslig og internasjonal bakgrunn og han var under flere år virksom i Study Group on a European Civil Code (i arbeidsgruppen ved European Legal Studies Institute i Osnabrück), som utarbeidet DCFR. Han er godt kjent med den grenseoverskridende juridiske dialogens problemer.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
18.10.2012, kl. 15.15. Oppgitt emne: «Konsekvensargumentasjon i formueretten»
Sted: Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.10.2012, kl. 10.15, Auditorium 2, Jussbygget, Magnus Lagabøtes plass 1

Kontaktpersoner:
Johan Sandstedt, epost: jsandste@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for juridiske fag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side