Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Relativkonstruksjoner i muntlig spansk

Beate Sandvei   

Beate Sandvei disputerer fredag den 15. juni for Ph.D-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

”Las construcciones relativas especificativas en el español hablado en Argentina”,
en kvalitativ og kvantitativ korpusbasert beskrivelse av relativkonstruksjoner (substantiv modifisert av relativsetning) i muntlig argentinsk spansk.

Hvordan brukes relativkonstruksjoner i muntlig spansk? Hvordan ser de ut?

Spanske grammatikker har tradisjonelt sett basert sine beskrivelser av relativsetninger (leddsetninger innledet av relativpronomen (’som’)) på konstruerte eksempler. Kun ved å analysere autentiske eksempler i kontekst er det mulig å avdekke generelle tendenser når det gjelder relativkonstruksjoners struktur og bruksområder. Utgangspunktet for avhandlingen er mangelen på slike empiriske beskrivelser av relativkonstruksjoner i spansk generelt og i argentinsk spansk spesielt. To ulike talekorpus fra Buenos Aires er analysert: 33 transkriberte samtaler på ca. 250 000 ord og 40 informanters gjengivelse av innholdet i en bestemt film. Analysen av samtalene viser at det er mulig å identifisere et mønster i bruken av relativsetninger. Det ble påvist en statistisk signifikant sammenheng mellom relativkonstruksjonens funksjon og relativsetningens struktur. De 40 informantene bruker relativkonstruksjonene i samsvar med de funn som analysen har avdekket.

Ubestemte relativkonstruksjoner (ubestemt artikkel + substantiv + relativsetning) brukes for å introdusere nye personer eller gjenstander i samtalen og fortellingen. Relativpronomenet fungerer som subjekt i relativsetningen, som beskriver en mer eller mindre permanent egenskap ved personen eller gjenstanden.

Bestemte relativkonstruksjoner (bestemt artikkel + substantiv + relativsetning) brukes i tilfeller der det er behov for å presisere hvem eller hva det refereres til. De brukes for å hjelpe samtalepartner til å identifisere referenten og inneholder informasjon som antas kjent, samt i mange tilfeller et stedsadverb eller tidsadverb som plasserer referenten i tid og rom. Det observeres en klar tendens til relativpronomen med objektfunksjon og lett identifiserbare subjekt, ofte personlige pronomen, noe som gjør referenten identifiserbar for samtalepartner.

Ved å analysere autentiske eksempler i kontekst er det følgelig mulig å avdekke aspekter ved relativkonstruksjoner både når det gjelder form og funksjon som det ikke er mulig å se når analysen begrenses til isolerte konstruerte eksempler. Avhandlingen gir derfor ny viten om relativkonstruksjoner i muntlig spansk.

Personalia:
Beate Sandvei (f. 1969) er cand. philol. fra Universitetet i Bergen (1996) og har jobbet som universitetslektor ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, Norges Handelshøyskole, siden 2009.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.06.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: “Funciones de las subordinadas adverbiales impropias en el español conversacional de la Argentina. Análisis gramatical y pragmático”
Sted: Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.06.2012, kl. 09.30, Auditorium A, Sydneshaugen skole.

Kontaktpersoner:
Beate Sandvei, epost: beate.sandvei@nhh.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side