Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Strømning på flere skalaer

Andreas Sandvin   

Andreas Sandvin disputerer mandag 30. april for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

“Robust Multiscale Control-volume Methods for Reservoir Simulation”

Nøyaktige reservoarsimuleringer er viktige for å kunne øke utvinningen av petroleum på norsk sokkel og for å kunne lagre store mengder CO2 i undergrunnen.

Et reservoar er en geologisk formasjon bestående av lag på lag med sammenpresset sand og leire, og danner et nettverk av porer og kanaler der vann, olje og gass kan strømme. Et reservoar kan strekke seg over flere hundre kvadratkilometer, mens en typisk porestørrelse er på kun noen få mikrometer. Dette gapet mellom poreskala og reservoarskala utgjør en betydelig utfordring når man ønsker å simulere og beregne strømningen i reservoaret. For å få en bedre forståelse av væskenes bevegelse i reservoaret, er man nødt til å knytte sammen strømning på poreskala og reservoarskala.

For å redusere avstanden mellom poreskala og reservoarskala er det utviklet ulike metoder for oppskalering av vesentlige reservoarparametere. Dette er helt nødvendig for å kunne lage numeriske reservoarmodeller og simulere strømninger i reservoaret. Men ettersom væskefordelingen i reservoaret endrer seg, endres også betingelsene for denne oppskaleringen. Multiskalametoder simulerer simultant på finskala og grovskala, slik at man dynamisk kan oppdatere oppskaleringsparameterene.

Sandvin har utviklet og analysert ulike multiskalametoder for å kombinere strømning på flere skalaer i et robust rammeverk for reservoarsimulering. Spesielt er det blitt fokusert på behandling av kompliserte geometrier og teknikker for raske simuleringsmetoder for store 3D-problem. Resultatene viser at tradisjonelle oppskaleringsteknikker i reservoarmekanikken ikke er optimale for å løse multiskalaproblem. Sandvin viser hvordan matematiske teknikker for å løse store ligningssett kan benyttes til å lage robuste og effektive reservoarsimuleringsmetoder.

Personalia:
Andreas Sandvin tok mastergrad i anvendt og beregningsorientert matematikk ved Universitetet i Bergen (UiB) våren 2007. Høsten 2007 startet han på ph.d.-studiet ved matematisk institutt ved UiB. Han har vært tilknyttet Senter for Integrert petroleumsforskning, CIPR. Avhandlingen har vært finansiert av Statoil.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.02.2012, kl. 10. Oppgitt emne: The Finite Element Method for Linear Parabolic Partial Differential Equations
Sted: Rom 534, Johs. Brunsgt. 12.

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.04.2012, kl. 14, Auditorium 2, Realfagsbygget.

Kontaktpersoner:
Andreas Sandvin, tlf.: 419 24132, epost: andreas.sandvin@uni.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side