Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hva bestemmer arters utbredelse og sjeldenhet?

Fride Høistad Schei Schei   

Fride Høistad Schei disputerer fredag 2. mars for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Spatial patterns of epiphytic lichens at local and regional scale: the influence of deterministic and stochastic processes”.

Hvorfor er en art vanlig noen steder, mens den er sjelden andre steder? Å kunne besvare dette og dermed forklare utbredelsesmønsteret til ulike arter har lenge vært et av økologiens viktigste mål. I denne doktorgraden har Fride Høistad Schei undersøkt utbredelse og sjeldenhet til flere arter for å belyse viktigheten av faktorer relatert til spredning og voksested på lokal til regional skala.

Høistad Schei har studert 26 ulike lavarter som alle vokser på trær. Lav er sopp som lever i et symbiotisk forhold med en alge eller en blågrønn-bakterie. Alle de undersøkte artene tilhører det såkalte lungenever-samfunnet. Utbredelsen til lungenever-samfunnet har blitt antatt å være spesielt begrenset av dårlig spredningsevne og avhengighet av gammel skog. Som følge av dette er fragmentering av gammelskog blitt ansett som en av hovedgrunnene til at flere av de undersøkte artene er regnet som truet i Norge og i andre europeiske land.

Denne doktorgraden er med på å tilbakevise flere påstander, og til å gi ny og viktig kunnskap om økologien og utbredelsesmønsteret til de undersøkte artene. Resultatene viser at utbredelsen og sjeldenheten til disse artene best kan forklares ved en kombinasjon av sprednings- og voksestedsrelaterte faktorer, men at det er store individuelle forskjeller mellom de undersøkte artene.

De undersøkte artene kalles ofte for gammelskogsarter, men resultatene viser at deres eksistens ikke er avhengig av et voksemiljø som bare finnes i gammel skog. Resultatene viser også at artene sprer seg godt over lengre avstander, men at enkelte arter trenger relativt lang tid for å etablere seg i isolerte skoger. På lokal skala viser det seg at kvaliteter knyttet til voksested er svært viktig for tilstedeværelsen av flere av de undersøkte artene, men når artene først har klart å etablere seg i et område tar de i bruk unge trær i like stor grad som gamle trær.

Personalia:
Fride Høistad Schei er født i 1982 og kommer fra Vinstra i Gudbrandsdalen. Hun var ferdig med sin mastergrad i biologi fra Universitetet i Bergen (UiB) i 2006. Hennes stipendiat har vært finansiert av Norsk institutt for skog og landskap og Institutt for biologi, UiB. Veiledere har vært John-Arvid Grytnes, Ivar Gjerde, Magne Sætersdal, Hans H. Blom og Einar Heegaard.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
02.02.2012, kl. 12.15. Oppgitt emne: "Red-lists: a useful tool for conservation of cryptogams?"
Sted: Thormøhlensgate 53A, rom K1.

Tidspunkt og sted for disputasen:
02.03.2012, kl. 11.15, Høyteknologisenteret, Stort Auditorium.

Kontaktpersoner:
Fride Høistad Schei, tlf. 55 11 62 26, epost: hof@skogoglandskap.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side