Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Nybrottsarbeid om kongelig kunst i Norge

Caroline Serck-Hanssen   

Caroline Serck-Hanssen disputerer fredag 30. mars 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen Kongen som ikon: Det norske monarkiet i offisiell representasjonskunst 1905–2005.

Kunstneriske fremstillinger av Haakon VII, Olav V og dagens kongepar finnes spredt over hele landet, bl.a. i byrom, offentlige bygg og kongelige residenser. Disse portrettmaleriene, skulpturmonumentene og historiemaleriene fungerer i mange tilfeller som en slags stedfortredere eller ikoner av de kongelige, og synliggjør samtidig monarkiets kontinuitet og forbindelse til det aktuelle stedet. Til tross for at billedtypen er godt kjent, har emnet ikke tidligere vært gjenstand for et samlet studium i Norge.

Avhandlingen konkluderer med at representasjonskunsten har spilt, og fortsatt spiller, en betydelig rolle for monarkiets visuelle iscenesettelse. Bildene har bidratt til å skape, forsterke og opprettholde bestemte oppfatninger om monarkiet og kongene etter 1905, og utgjør dermed en viktig del av den nasjonale minnekulturen.

Serck-Hanssen gjør rede for endringer i fremstillingene av kongen og monarkiet under de skiftende politiske, sosiale og kulturelle forholdene i Norge de siste hundre år. Samtidig analyseres kunstnernes bruk av så vel eldre kunsthistoriske forbilder, som fotografier og andre forlegg. Tilsvarende kongelig representasjonskunst fra Sverige, Danmark og Storbritannia er også trukket inn i diskusjonen.

Analysen konsentrerer seg særlig om skildringene av kongens ankomst, edsavleggelse og kroning i 1905–6, sett i relasjon til forestillingen om det konstitusjonelle, demokratiske monarkiet og hellige Olav-tradisjonen. Videre vektlegges den nære etterkrigstiden, da kongen ble oppfattet som et samlende motstands- og frihetssymbol. I vår tid kan man registrere en fornyet interesse for offisielle fremstillinger av de kongelige, der tradisjonelle verdighetstegn er betont. Dette fenomenet betraktes både i lys av monarkiets svekkete politiske makt og nye holdninger til prangende iscenesettelser generelt i samfunnet.

Personalia:
Caroline Serck-Hanssen (f. 1970) er oppvokst i Oslo. Hun er cand. philol. fra Universitetet i Oslo, med en hovedoppgave om nasjonalreligiøse temaer i russisk billedkunst. Serck-Hanssen har arbeidet flere år som konservator og prosjektleder ved ulike museer i Nord-Norge, der hun bl.a. fordypet seg i pomorhandelen og jobbet med samtidsdokumentasjon. Hun har også vært kulturattaché ved den norske ambassaden i Moskva. Serck-Hanssen er nå konservator ved Glomdalsmuseet i Elverum.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
29.03.2012, kl. 16.30. Oppgitt emne: Tradisjon og fornyelse i europeisk kongelig representasjonskunst i det 21. århundre.
Sted: Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Tidspunkt og sted for disputasen:
30.03.2012, kl. 09.30, Aud. B, Sydneshaugen skole, Sydnesplass 9

Kontaktpersoner:
Caroline Serck-Hanssen Tlf 91 84 48 38 / 62 41 91 02 (arb.) , epost: serckhanssen@hotmail.com

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side