Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Økt havtemperatur vil påvirke torskeegg genetisk

Kaja Helvik Skjærven   

Kaja Helvik Skjærven disputerer fredag 26. oktober for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Effects of thermal stress on the expression of maternal and zygotic genes in Atlantic cod (Gadus morhua) embryos"

Den globale temperaturen stiger. I de nordlige farvannene antas temperaturen å stige mellom 1,5 og 4 °C de neste hundre årene. For mange arter er temperaturen en avgjørende faktor for utbredelsen. Nordlige fiskearter, som vår torsk, har et snevrere temperaturspekter enn fisker i mer tempererte områder. Fiskeegg er langt mer sårbare for temperaturendringer enn voksne individer. Ved en høyere temperatur utvikler embryoet (fosteret) i fiskeegget seg for fort slik at de klekkete torskelarvene blir kortere, tynnere og flere av larvene har misdannelser. Skjærven har dokumentert endringer i genuttrykk hos torskeegg som har blitt utsatt for høyere temperaturer og hvilke negative effekter det har på torskens utvikling.

Umiddelbart etter befrukting styres embryonalutviklingen av mRNA og proteiner som er lagret i egget før befruktning. Like før de tre kimlagene dannes, aktiveres embryoets egne gener slik at embryoet da styrer stadig mer av utviklingen selv. Avhandlingen beskriver denne genetisk sett dynamiske perioden og viser videre at denne perioden er følsom for temperatursvingninger. For at egg fra torsk skal kunne utvikles optimalt, bør ikke temperaturen være under 4°C og ikke over 10°C. Den mest optimale temperaturen for torskeegg er rundt 6°C. For skreien, som gyter ved temperaturer nær 4ºC, vil økt global temperatur være gunstig for eggets vekst. For kyst- og nordsjøtorsken, derimot, som gyter ved temperaturer rundt 7ºC, vil den estimerte økte temperaturen gi mindre gunstige oppvekstvilkår. Avhandlingen viser at temperaturstress i embryoutviklingen (10°C i forhold til 6°C) endrer genuttrykket av en rekke gener. Flere av genene som skal hjelpe mot temperaturstress samt gener nødvendige for vekst blir påvirket negativt. I avhandlingen påvises også at temperaturstress fører til økt DNA metylering. DNA metylering er en epigenetisk mekanisme som styrer hvilke gener som kan skrus av eller på. Disse mekanismene kan potensielt endres av miljøet samt arves til neste generasjon. For høy temperatur under embryoutviklingen kan derfor gi genetiske konsekvenser som påvirker forutsetningene for larvens vekst og overlevelse. Dette kan på sikt få konsekvenser for utbredelsen av torsk i våre farvann.

Personalia:
Kaja Helvik Skjærven er født i 1976 og oppvokst i Bergen. Hun tok sin cand.scient. eksamen i miljøfysiologi ved Universitetet i Bergen i 2002. Doktorgradsarbeidet er utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) i Bergen.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
26.09.2012, kl. 12. Oppgitt emne: "The function of microRNAs in animal Central Nervous System (CNS) development"
Sted: NIFES, Sildetønnen, Nordnesboder 2, Nordnes

Tidspunkt og sted for disputasen:
26.10.2012, kl. 10, Sildetønnen, NIFES, Nordnesboder 4

Kontaktpersoner:
Kaja Helvik Skjærven, 414 58362 , epost: ksk@nifes.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for realfag. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side