Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Sjekklister gjør pasientbehandlingen tryggere

Øyvind Thomassen   

Øyvind Thomassen disputerer torsdag 19. januar 2012 for ph.d. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:”Implementation of safety checklists in medicine – not as simple as it sounds.”

Helsevesenet er en av de mest komplekse sosiale og faglige institusjoner som finnes. Uønskede hendelser rammer dessverre mange pasienter på norske sykehus. Studier viser at årsakene til dette sjelden er faglig inkompetanse, men i stor grad skyldes manglende kommunikasjon, ikke optimalt temaarbeid og klokketro på en perfekt hukommelse.

Det første arbeidet i dette doktorgradsarbeidet utviklet og implementerte en sjekkliste før pasienter ble lagt i narkose. Sjekklisten ble brukt på 500 pasienter og avdekket og reduserte antall operasjoner der utstyr manglet eller ikke virket, overvåkningsutstyr ikke var riktig brukt eller planer for problemløsning ikke var avklart. På tross av at sjekklisten var effektiv var det en utfordring å få helsepersonellet til å bruke den. Det andre arbeidet utforsket derfor helsepersonellets erfaringer og holdninger til denne sjekklisten. Gjennom kvalitative intervjuer med sykepleiere og leger kom det frem at våkne pasienter kunne oppleve en sjekklistegjennomgang som utrygt, at en sjekkliste endret innarbeidede vaner og arbeidsflyt på operasjonsstuen og at motivasjon og støtte fra nærmeste leder var essensielt for suksess.

Alle brukerne mente at sjekklisten var egnet for operasjonsstuen og at den økte sikkerheten for pasienten. Det tredje arbeidet hadde som mål å finne læringspunkter i andre høyrisiko industrier som bruker sjekklister. Gjennom besøk og intervjuer av personell fra luftfart, kjernekraftverk, oljeindustri og militære operasjoner fant Thomassen og medarbeidere flere likhetstrekk i sikkerhetstenkning og læringsmomenter som helsepersonell kan bruke ved sjekklistebruk i helsevesenet.

Funnene som presenteres gir ny innsikt i styrker og svakheter ved sjekklister som verktøy. Avhandlingen konkluderer med at sjekklister er et billig, effektivt og anvendelig verktøy for å redusere uønskede hendelser og komplikasjoner og dermed redusere dødelighet på norske sykehus.

Personalia:
Øyvind Thomassen (f. 1969) er født og oppvokst i Kristiansand og utdannet lege ved Universitetet i Oslo. Har etter turnus arbeidet i Loppa kommune og Hammerfest sykehus. Arbeider nå som anestesilege ved Haukeland Universitetssykehus, Kirurgisk Serviceklinikk. Doktorgradsarbeidet har blitt gjennomført i perioden 2007 – 2011 og er et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Akuttmedisinsk seksjon, Haukeland Universitetssykehus.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
19.01.2012, kl. 11.00. Oppgitt emne: May general anaesthetic agents harm the brain? What do we know from animal and human studies?
Sted: Aud 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Tidspunkt og sted for disputasen:
19.01.2012, kl. 12.15, Aud 1, Bygg for biologiske basalfag, Jonas Lies vei 91.

Kontaktpersoner:
Øyvind Thomassen, tlf 97 71 87 21, epost: oyvt@helse-bergen.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side