Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Tanker, følelser og helseplager blant mobbeofre

Tina Løkke Vie   

Tina Løkke Vie disputerer torsdag den 21. juni 2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

"Cognitive appraisal, emotions and subjective health complaints among victims of workplace bullying: A stress-theoretical approach"

Å bli utsatt for mobbing på jobben kan føre til en rekke negative helsekonsekvenser. Selv om sammenhengen mellom mobbing og helseplager er godt dokumentert vet vi imidlertid mindre om hvorfor og hvordan mobbing påvirker individers helse. Denne avhandlingen fokuserer på kognitiv (tankemessig) vurdering og emosjoner (følelser) som potensielle forklaringsvariabler i forholdet mellom det å oppleve mobbing og subjektive helseplager.

Avhandlingen består av tre studier. Den første studien tar for seg forholdet mellom mobbing og individets kognitive vurdering av det å være et mobbeoffer og undersøker hvorvidt individuelle forskjeller i form av jobbstatus (leder vs. ikke-leder) og personlighetstrekkene sinne og engstelighet kan påvirke dette forholdet. Den andre studien undersøker hvorvidt kognitiv vurdering kan bidra til å forklare graden av subjektive helseplager hos offeret, mens den tredje studien kartlegger mobbeofres emosjoner og undersøker hvorvidt følelser kan forklare sammenhengen mellom mobbing og muskel- og skjelettplager.

Resultatene fra avhandlingen viser en sterk sammenheng mellom det å utsettes for mobbehandlinger og den ansattes kognitive vurdering av det å være et offer. De individuelle forskjellene hadde ingen betydning for styrken på dette forholdet, skjønt personlighetstrekkene sinne og engstelighet hadde en direkte sammenheng med ens kognitive vurdering av det å være et offer. Offervurderingen viste seg videre å ha betydning for helseplager under lav grad av mobbing. Utsettes man for mye negativ adferd fra andre spiller det ingen rolle for ens helse hvorvidt en selv kaller det en opplever for mobbing. Resultatene fra avhandlingen viste også at mobbeofre opplever betydelig mer negative følelser enn ikke-ofre og at både en reduksjon av positive og en økning av negative følelser kan bidra til å forklare sammenhengen mellom mobbingen og muskel- og skjelettplager.

Funnene tyder på at det er viktig å ta i betraktning både kognitive og emosjonelle faktorer når det gjelder å forstå de negative konsekvensene av det å oppleve mobbing på jobben f.eks. ved behandling og rådgivning av ofre. Flere langtidsstudier er imidlertid viktig for å klargjøre forholdet mellom mobbing og helseplager.

Personalia:
Tina Løkke Vie (1982) er født og oppvokst i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Hun er utdannet master i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Bergen (2008) og har videreutdanning fra Norges Idrettshøgskole (2010) og Universitetet for miljø og biovitenskap (2009). Vie har arbeidet ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen, siden 2008; først som forskningsassistent og universitetslektor og senere som doktorgradsstipendiat. I stipendiatperioden var hun tilknyttet Institutt for samfunnspsykologi og har hatt Professor Lars Glasø og Professor Ståle Einarsen som veiledere. Vie jobber nå ved samme institutt med et forskningsprosjekt om ledelse og helse.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
21.06.2012, kl. 09.15. Oppgitt emne: What are the needs for future research developments in addressing the relationship between work place bullying and health, and how can these best be addressed?
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
21.06.2012, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Tina Løkke Vie, tlf. 95869288, epost: tina.vie@psysp.uib.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side