Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Hvordan bedre lege-pasientsamtalen?

Walseth Liv Tveit   

Liv Tveit Walseth disputerer 14.02.2012 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Change through ethical dialogue. A theoretical and qualitative study of lifestyle counselling in general practice.”

Hvordan sikre at legeråd om ny livstil fører til endring hos pasienten og ikke bare til frustrasjon? God kommunikasjon med legen kan hjelpe pasienter til å gjøre gode valg, ikke minst i forhold til livsstilsykdommer. Walseth viser i sitt doktorgradsarbeid at legen må forstå pasientens hverdagsliv og forpliktelser for å bidra til endring. I en god dialog må pasienten utfordres til å tenke over sine verdier, hvem man er og hvordan man vil leve. Dette er tidkrevende prosesser, og samhandlingsreformen, som vektlegger livsstilsrådgivning uten å beregne mer tid til slikt arbeid, blir dermed utfordret.

Walseth tar utgangspunkt i pasientintervjuer og observasjon av fastlegekonsultasjoner der livsstilsrådgivning er tema, og har undersøkt om pasientsentrert medisin kan forbedres ved å ta i bruk sosiologen Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ handling i kommunikasjonen mellom lege og pasient.

Habermas vektlegger likeverdig dialog der partene er åpne for å endre standpunkt, dele synspunkt, samt gi og spørre etter begrunnelser, slik at begge kan oppnå en dypere forståelse av situasjonen. Ved å sette ord på grunner for livsvalg kan underliggende verdier og normer komme frem, slik at det blir tydeligere hva som kan gjøres, og ikke.

Studien viser at pasienter ønsker en dyp dialog om hverdagslivet. Habermas’ teori kan egne seg i samtaler mellom lege og pasient, men fordi forholdet mellom lege og pasient alltid vil være asymmetrisk, lar Habermas’ krav om maktfrihet seg ikke oppfylle. Legen må ta ansvar for at dialogen holdes åpen, utforskende og respektfull, og tilse at pasientens hverdagsliv kommer godt fram og at pasientens verdier underbygger beslutningene. Sammen kan lege og pasient søke en løsning som pasienten oppfatter som god, riktig og mulig å gjennomføre.

Personalia:
Liv Tveit Walseth (f. 1960) er oppvokst i Kristiansand. Hun er utdannet lege (1984) og spesialist i allmennmedisin, og har arbeidet som allmennpraktiker i en årrekke i Kristiansand og Songdalen. Walseth har de siste årene vært stipendiat tilknyttet Universitetet i Bergen og Allmennmedisinsk forskningsenhet Uni Helse i forbindelse med sitt ph.d.-prosjekt, og arbeider nå som lege i spesialisering i psykiatri ved SSHF Kristiansand.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
14.02.2012, kl. 10.15. Oppgitt emne: "Ulike tilnærminger til forebyggende arbeid og livsstilsveiledning i allmennpraksis og effekten av disse"
Sted: Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Tidspunkt og sted for disputasen:
14.02.2012, kl. 12.15, Store Auditorium, Haukeland Universitetssykehus

Kontaktpersoner:
Liv Tveit Walseth, tlf 922 81131, epost: liv@walseth.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for medisinske og odontologiske fag. Avhandlingen er tilgjengelig i BORA. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side