Universitetet i Bergen : Doktorgrader

NY DOKTORGRAD

Økt jobbmestring reduserer sykefraværet

Magnus Odeen   

Magnus Odéen disputerer fredag 15. februar 2013 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

”Coping at Work: The role of knowledge and coping expectancies in health and sick leave”.

Magnus Odéen har systematisk gått igjennom publiserte studier av tiltak på arbeidsplassen som har som mål å redusere sykefraværet. Typiske tiltak er trening i arbeidstiden, undervisning og informasjon. Han konkluderer med at det er få tiltak som reduserer sykefraværet. Men kognitiv adferdsterapi, gradert fysisk aktivitet og tiltak hvor arbeidsgiver, arbeidstaker og helsevesenet samarbeider er effektivt. En årsak til at få andre tiltak viser effekt, kan være at tiltakene ikke fanger opp de arbeidstakerne som har mest sykefravær, enten fordi de ansatte ikke er til stede eller fordi de føler seg for syke til å delta.

Med utgangspunkt i kognitiv aktiveringsteori om stress har Odéen utviklet og validert spørreskjemaet TOMCATS, som måler hvilke forventninger vi har til å klare ulike situasjoner og utfordringer. Mer enn 11 000 svenske respondenter fylte ut TOMCATS sammen med spørsmål om bl.a. egen sosioøkonomisk status og helse. De med høy sosioøkonomisk status opplevde ofte seg selv som mer mestrende. Det var en klar sammenheng mellom forventninger til å løse ulike utfordringer med et godt resultat (mestring) og god helse.

Forventning og mestring er sentralt i tiltaket iBedrift som er utviklet for å forebygge konsekvensene av muskel- og skjelettsmerter, særlig ryggplager. iBedrift er utviklet ved Sykehuset i Vestfold avd. Kysthospitalet, og ble evaluert i en randomisert kontrollert studie med deltakere fra over 100 arbeidsenheter i to kommuner. En gruppe fikk informasjon og tilgang til en mestringskontakt, en annen fikk i tillegg muligheten til en rask avklaring av ryggplager i en poliklinikk. Den tredje gruppen fikk ingen intervensjon. Resultatene viser at kombinasjonen av informasjonsmøter, mestringskontakt og tilgang til en rask poliklinisk avklaring reduserer sykefraværet.

Personalia:
Magnus Odéen (f. 1982) kommer fra Bergen. Han er utdannet psykolog fra Universitetet i Bergen i 2008. I perioden 2008 -2012 arbeidet han som forsker III og Ph.D. student ved Uni Helse og Sykehuset i Vestfold, avdeling Kysthospitalet, Stavern. Arbeidet er finansiert med midler fra Sykehuset i Vestfold og Helse Sør-Øst. Hovedveileder har vært professor Hege Randi Eriksen, Uni Helse og biveiledere har vært professor Camilla Ihlebæk, UMB og professor Aage Indahl, Sykehuset i Vestfold.

Tidspunkt og sted for prøveforelesningen:
15.02.2013, kl. 09.15. Oppgitt emne: “ To what extent and in which ways do approaches and results from interventions aiming at preventing sick leave support theories of behaviour change and of stress and work environment? Are there other possible theoretical explanations and mechanisms for the observed results and what are the implications for future intervention and theory development?”
Sted: Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Tidspunkt og sted for disputasen:
15.02.2013, kl. 10.30, Auditorium 130, Christiesgate 12, 1. etg.

Kontaktpersoner:
Magnus Odéen, tlf. 482 00668, epost: magnus@odeen.priv.no

Mediekontakt ved Kommunikasjonsavdelingen
E-post: mediekontakt[ætt]uib.no
Telefon: 55 58 89 00

 

 

Avhandlingen kan lånes på Bibliotek for psykologi, utdanning og helse. For kjøp/bestilling av avhandlingen, kontakt kandidaten direkte.


Offisiell side