Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Sartre og språket

Mag. art. Helge Vidar Holm disputerer 2. juni 1995 for dr. art.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen

Scribo ergo sum. Le narrateur-ecrivain autodiegetique sartrzen.

Både som essayist, romanforfatter og selvbiograf satte Jean-Paul Sartre (1905-1980) skribentens medium, språket, under debatt, gjennom å drøfte relasjonene mellom virkelighet og litteratur, mellom levet og fortalt liv. Såvel direkte gjennom fortellerens refleksjoner som indirekte gjennom verkenes nyskapende form, tematiseres det å "skrive sitt liv", det å skape mening og sammenheng i tilværelsen gjennom skriveprosessen, på ulike måter i to av hans mest kjente verk, debutromanen Kvalmen (1938) og selvbiografien Ordene (1964). Etter å ha trukket inn forskjellige litteraturteoretikeres syn i sine drøftinger av disse to sentrale verkene og av Sartres litterære essayistikk, konkluderer Helge Vidar Holm i sin doktoravhandling at Sartre, på en del områder som internasjonalt har preget de siste ti-årenes litteraturdebatt, var langt mer av en foregangsmann enn det som hittil har vært antatt.

Personalia
Helge Vidar Holm (48) er magister i litteraturvitenskap, og har vært lektor ved Dragefjellet skole (1976-1980), ved Laksevåg gymnas (1980-1986) og sendelektor i norsk språk og litteratur ved Universitetet i Strasbourg 1986-1990. I perioden 1971 til 1986 var han også litteraturanmelder i Bergens Tidende. I 1990 ble han ansatt som amanuensis i fransk litteratur og kulturkunnskap ved Romansk institutt ved Universitetet i Bergen, og de siste tre årene har han vært forskningsstipendiat samme sted.

Tidspunkt og sted for disputasen: 2. juni kl 10.15, Auditorium 3, Jussbygget


Prøveforelesning: 1. juni kl. 16.15, Auditorium 3, Jussbygget
Oppgitt emne:: " En analyse av utdrag (s. 7-21) fra La chute av Albert Camus med henblikk på utsigelsesintansen." (Gallimard 1956)

Kontaktpersoner:
Mag.art. Helge Vidar Holm, tlf. 55 21 22 12 (a)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)