Universitetet i Bergen


NY DOKTORGRAD

Alpine planters reproduksjon

Cand. scient. Ørjan Totland (27) disputerer mandag 11. september 1995 for dr. scient. graden ved
Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Communibty pollination and reproductive ecology of Ranunculus acris in an alpine area of south-west Norway

Totlands arbeide undersøker hvordan økologiske faktorer påvirker pollinerings- og
reproduksjonsbiologien til alpine planter. Feltarbeidet er utført på Finse. Først undersøker han
hvordan blomstringsperioden til plantene in alpine samfunn påvirker deres tiltrekningsevne
på insekter som bestøver blomstene. Deretter undersøker han hvilke faktorer som påvirker
pollinerings og reproduksjonssuksessen til Engsoleie (Ranunculus acris) på Finse.
Resultatene viser at fluer er de viktigste bestøverene i dette området og at klimatiske faktorer,
spesielt temperatur, har stor påvirkning på insektenes blomsterbesøkings-aktivitet. De lave
temperaturene i alpine områder gjør at Engsoleie-planter mottar færre pollenkorn enn
nødvendig for å befrukte alle sine frøanlegg. Det blir også vist at den reproduktive suksessen
til Engsoleie på Finse er begrenset av næringstilgjengelighet. Engsoleie-planter som blomstrer
tidlig i sesongen har størst frøproduksjon, fordi tilgjengeligheten av bestøvere, samt klimatiske forhold for reproduksjon, er mest optimale tidlig på sommeren. Den gjennomsnittlige frøproduksjonen i en populasjon er best forklart med populasjonens høydeposisjon over havet, samt med næringstilgjengeligheten i området.

Personalia
Ørjan Totland er født i Bergen i 1968. I 1992 avla han sin cand. scient eksamen i botanisk
økologi ved Botanisk Institutt, Universitetet i Bergen. Han ble i 1993 opptatt som dr. scient
student ved samme institutt. Han har siden mai 1994 vært ansatt som stipendiat på Botanisk
Institutt på et internasjonalt samarbeidsprosjekt som undersøker mulige effekter av global
oppvarming på reproduksjon til planter i alpine og arktiske områder.


Tidspunkt og sted for disputasen: 11. september kl. 09.15, Realfagbygget Auditorium S


Kontaktpersoner:
Cand.scient. Ørjan Totland: Tlf. 55 21 33 70 (a.), 55 95 36 46 (p.)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, tlf. 55 58 90 35 (a)/ 55 20 02 91 (p)