UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD


Transportpolitiske virkemidler

Cand. real. Sverre Strand (58) disputerer 17. april 1998 for dr philos. graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Finnmark og bortenfor: Virkninger i et usikkerhetsperspektiv, usikkerheter i et virkningsperspektiv

Avhandlingen har til hensikt å belyse hvor vesentlig, men samtidig mangefasettert og vitenskapelig vanskelig det er å bedømme velferdseffekter i tilknytning til anvendelse av transportpolitiske virkemidler. Dette innebærer en kritisk gransking av sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger innen den politikknære transportforskningen, ved å ta opp såvel prognoser såvel som verdsetting av konsekvenser. Usikkerhets- og fordelingsanalyse betraktes som nødvendige innslag i prognoser og ved vurdering av alternativer. Et hovedmål er etter dette å belyse flaskehalser i transportforskningen knyttet til anvendelse av modeller som beslutningsstøtte i praktisk transportplanlegging.

Personalia
Sverre Strand er cand real fra Universitetet i Oslo. Siden 1966 har han vært ansatt ved Transportøkonomisk institutt, nå som forskningsleder. I perioden har han blant annet vært visiting scholar ved University of California, Berkeley, og forskningsstipendiat under NTNF, NAVF og RFSP.

Tidspunkt og sted for disputasen: 17. april kl 10.15 i Ulrike Pihls hus

Kontaktpersoner:
Cand. real. Sverre Strand, Tlf. 22 57 38 00 (a)/ 22762460 (p)
Informasjonskonsulent Morten Steffensen, Tlf. 55589035