UNIVERSITETET I BERGEN


NY DOKTORGRAD

Livsverden og teoriforståelse

Mag.art. Konrad Rokstad disputerer fredag 29. mai for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen:

Forståelsens historisitet. Husserls transcendentale fenomenologi reflektert
på livsverdens grunn.

Avhandlingen viser hvordan verden vi lever i, vår livsverden, har betydning og bærende kraft for teoretiske begrepsdannelser og forståelsesmåter. Med utgangspunkt i bruken den tyske filosofen Edmund Husserl (1859-1938) gjør av begrepet "livsverden" påvises det at dette ikke bare innebærer et trivielt forhold, men at det åpner for en dypere og forpliktende historisk sammenheng som vitenskapstradisjonen og filosofien selv har utviklet - nettopp på grunnlag av livsverden. Ved å foreta en bredt fundert fortolkning av Husserls transcendentale fenomenologi, undersøker avhandlingen hvordan filosofi som grunnlagsrefleksjon for vitenskap og teoridannelser forutsetter at den selv mestrer å reflektere sitt forhold til den historiske livsverden. På denne måten utvikles forståelsens historisitet.

Personalia:
Konrad Rokstad er født i Kristiansund N, den 11. februar 1946. Han tok magistergraden i filosofi i 1975, og har siden vært ansatt som filosofilærer og amanuensis ved Universitetet i Bergen. Rokstad var fra 1993 frem til 1996 Prodekanus for undervisning ved Det historisk-filosofiske fakultet ved UiB, og har forøvrig hatt en rekke verv ved samme institusjon. For tiden er han leder av Nasjonalt fagråd for filosofi, samt leder for et nasjonalt prosjekt
som utvikler Examen Philosophicum som fjernundervisning.

Tidspunkt og sted for disputasen: Fredag 29.05.98, kl. 10.15, Auditoriet,Ulrikke Pihls hus, Prof. Keysersgt.1

Kontaktpersoner:
Konrad Rokstad, Tlf. 55582824 (a) tlf./ 55313742 (p)
Informasjonskonsulent Rønnaug Tveit, tlf. 55 58 90 43 (a), tlf. 55 12 56 91 (p).