Hjem
Institutt for informasjons- og medievitenskap
Condorcets juryteorem og sannhet på nettet

Ut av filterboblen

Facebook-venner eller nettets fremmede – hvem er det best å lytte til når du skal orientere deg i nyhetsbildet?

Ut av filterboblen
Hvem skal du lytte til når du orienterer deg i nyhetsbildet?
Foto/ill.:
Halvord Lægreid

Hovedinnhold

Frisk mor­gen­luft møter deg når du sti­ger av natto­get og ut på per­ron­gen på jern­bane­sta­sjo­nen. Det er første gang du er der, og du er litt des­ori­en­tert. I hvil­ken ret­ning lig­ger utgan­gen? Instink­tet ditt er å ta sam­me vei som fleste­par­ten av fol­ke­ne som for­la­ter toget sam­men med deg. Suk­sess! Men vir­ker den­ne stra­te­gi­en for å fin­ne sann­he­ten all­tid like godt? Vi ser ut til å være vel­dig glad i den, ikke bare på jern­bane­sta­sjo­ner, men også når vi vel­ger regje­ring.

Demo­kra­ti kom­mer fra det gres­ke ordet Demo­kra­tia som betyr «styre ved folket». Impli­sitt for­bin­der vi demo­kra­ti med ærlig­het og rett­fer­dig­het. Vi tol­ker «styre ved folket» som å styre i tråd med det mest almin­ne­li­ge indi­vi­du­el­le valg. Den­ne ide­en om at det som i almin­ne­lig­het reg­nes som sant, mest sann­syn­lig er sant, er ikke uten viten­ska­pe­lig basis, men bare hvis bestem­te vil­kår over­hol­des.

Bør du søke etter sann­he­ten bak nyhe­te­ne ved å sjek­ke hvil­ke artik­ler med vur­de­rin­ger av aktu­el­le hen­del­ser som deles hyp­pigst av dine Face­bo­ok-ven­ner? Vi kan kom­me nær­me­re et svar på det­te i et lite, men inn­fly­tel­ses­rikt verk kjent som Condor­cets juryteo­rem.

Les hele artikkelen av postdoktor Marija Slavkovik på VoxPublica.